Til hovedinnhold
English
Nyheter

Overvåkning av Ytre Oslofjord (første tokt)

Fagrådet for Ytre Oslofjord finansierer et omfattende overvåkningsprogram som har pågått siden 2000. Det første toktet for overvåkning av vannmassene i 2019 ble vellykket gjennomført av NIVA fra 7. til 10. januar. Det er tegn til at våroppblomstringen i fjorden er i startfasen.
Publisert:

Det er nå 16 stasjoner med i overvåkningsprogrammet, plassert fra Drammensfjorden i nord, til Frierfjorden i vest og Iddefjorden i øst. Programmet samkjøres med Økokyst Skagerrak hvor det i tillegg er syv stasjoner plassert sentralt i fjorden, som tidligere var en del av overvåkningen til Fagrådet for Ytre Oslofjord.

Måletoktet ble gjennomført om bord på Universitetet i Oslo sitt forskningsfartøy FF Trygve Braarud.

Værforhold

Kraftig nordavind på tirsdag med vindstyrker rundt 15 til 20 m/s la premissene for gjennomføringen av programmet.

Mandag ble Mossesundet, Breiangen og en isfri Drammensfjord besøkt. På tirsdag ble stasjonene på vestsiden av fjorden besøkt inkludert Bastøy og Bolærne. I le av land var det fine forhold i Tønsberg, Sandefjord og Larvik, til tross for den sterke vinden. På onsdag ble Grenlandsfjordene og Jomfrulandsrenna besøkt, før seilas over til Torbjørnskjær på andre siden av fjorden i fine forhold. Det var tilløp til noe is inne i Iddefjorden mens det generelt var høy sjøtemperatur i overflatelaget i resten av Ytre Oslofjord, helt opp mot 8 °C i Krokstadfjorden.

Målinger på stasjonene på østsiden av fjorden ble gjennomført i løpet av torsdagen.

Dypvannsfornyelse i Iddefjorden

Iddefjorden er en terskelfjord hvor vannmassene innenfor tersklene kan bli liggende i ro i lang tid, slik at oksygenet i bunnvannet blir brukt opp. Det er kjent at oksygenforholdene på stasjon ID-2 regelmessig er dårlige, men nå har det nylig vært fornyelse av dypvannet, siden oksygenmetningen var på ca. 55 % ved bunn. Målingene vist under tyder på at bunnvannet har blitt løftet opp til 20-25 m dyp, hvor oksygenmetningen er ned mot 20 %.

Den lilla kurven på figuren viser CDOM fluorescens som er et optisk mål på den fargede delen av oppløst organisk stoff. Iddefjordens ferskvannspåvirkede overflatelag hadde en tydelig rødbrun farge, og svært høy konsentrasjon av organisk stoff. Vanligvis minker CDOM-verdien nedover i dypet, gjerne i takt med at saltholdigheten øker (rød kurve). I vannforekomster hvor det er lite oksygen i bunnvannet er dette gjerne knyttet til en økning i CDOM-verdien. Nå i januar var det en økning i CDOM-verdien i Iddefjorden ned mot det oksygenfattige laget i 20-25 m dyp, mens det igjen var lavere verdier i bunnvannet. Dette er enda et tegn på at det har vært bevegelse i Iddefjordens bunnvann. 

ID2_20190110

Scenen er satt for årets våroppblomstring

Det er tradisjonelt sett lave konsentrasjoner av planteplankton i fjorden om vinteren. Kombinasjonen av kulde, lite næringstilførsel og lite lys gjør at planktonalgene går på sparebluss og venter på bedre vekstforhold. Vanligvis starter våroppblomstringen i februar, men allerede nå var det tydelige tegn til forhøyede planteplanktonkonsentrasjoner i overflatelaget på flere stasjoner. En prøve fra Missingen, på østre side av fjorden, viste et rikt planteplanktonsamfunn med stor diversitet. På bildet under vises en stor kiselalge fra slekten Coscinodiscus. Men det var også mange andre kiselalger, store fureflagellater, olivegrønnalger og kiselflagellater (for eksempel det lille kiselskjelettet som ligger nede i venstre hjørnet av bildet under). Det var også en del giftige alger i prøven, blant annet Dinophysis norvegica, som forårsaker skalldyrforgiftningen DSP og slekten Pseudo-nitzschia, som forårsaker en annen skalldyrforgiftning, ASP.

kiselalge fra slekten Coscinodiscus
Sist oppdatert