Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Overvåkning av miljøtilstanden i Ytre Oslofjord

Overvåkning av miljøtilstanden i Ytre Oslofjord skal fremskaffe informasjon om fjordens miljøtilstand og tilførslene til den fra landområdene og elvene rundt fjorden.

Ytre Oslofjord

Om prosjektet

Overvåkingen har fokus på tilstanden med hensyn til næringssalter og organiske tilførsler, det vil si eutrofieringstilstanden. Elementer som inngår i overvåkingen er tilførselsberegninger, vannmasseundersøkelser og bunnundersøkelser (strandsone, dykking og bløtbunn (SPI og fauna)). Prosjektet er en videreføring av overvåkingen av det marine miljø som har pågått i ytre Oslofjord siden 2001.