Klimaendringer kan føre til overgjødslingstrøbbel i Skagerraks økosystemer

Varme somre langs kysten er til glede for badelystne nordmenn. For biomangfoldet er det derimot en trussel.

Tilførsel av næringsstoffer til havet på grunn av menneskelig aktivitet kan føre til overgjødsling. I Skagerrak er dette langt fra et nytt problem, men til tross for tiltak for å redusere utslippene av næringsstoffer er dette dessverre fortsatt aktuelt.

En omfattende studie av 20 år med kystovervåkingsdata viser nemlig at klimaendringer som fører til mer avrenning av partikler og næringsstoffer fra land kan skape trøbbel for økosystemene i fremtiden.

Studien, som er forfattet av en rekke forskere med tilknytning til Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Havforskningsinstituttet (HI), er publisert i det anerkjente internasjonale tidsskriftet Marine Ecology Progress Series. Forskerne analyserte hvordan ulike faktorer relatert til klima og overgjødsling påvirker sammensetningen av alge- og dyresamfunn på hard bunn.

Høy temperatur gir lavt biomangfold

- Biomangfoldet på bunnen reduseres etter år med høye sommertemperaturer og stor belastning av partikler om våren, sier Kjell Magnus Norderhaug, tidligere forsker i NIVA og førsteforfatter av artikkelen.

>> Les mer: Mindre torsk langs Skagerrak-kysten

Norderhaug kan videre fortelle at slike faktorer samvirker og forsterker negative effekter.

- En negativ effekt av én variabel vil i mange tilfeller øke effekten av en annen. Et mildere og våtere klima kan føre til mer avrenning fra land tidlig på året, som gir utfordrende oppvekstsvilkår for bunnlevende organismer.

Norderhaug og Moi_prestholmen_4juni_JKG
Kjell Magnus Norderhaug og Frithjof Moy under feltarbeid på Prestholmen. (Foto: Janne Kim Gitmark, NIVA).

Ikke bare dårlig nytt

Studien er heldigvis ikke bare nedslående.

- Den økologiske tilstanden på ytre kyst er per i dag god, sier Hege Gundersen, forsker i NIVA og andreforfatter av artikkelen.

- Det er først og fremst naturlige forhold som avgjør biomangfoldet i Skagerrak.

Faktorer for fremtiden

… I hvert fall inntil videre. For et klima i endring, med økt avrenning fra land og dermed økte mengder av partikler og næringsstoffer i havet, har potensiale til å øke presset på kystøkosystemene i fremtiden.

>> Les også: Når naturen går i vranglås

I tillegg til å gjøre opp status for Skagerrak, understreker forfatterne at å ta høyde for ulike variablers samvirke er et viktig resultat av arbeidet – og også viktig for å forutse effektene av fremtidige klimaendringer.

>> Les den vitenskapelige artikkelen: K. M. Norderhaug, H. Gundersen, A. Pedersen, F. Moy, N. Green, M. G. Walday, J. K. Gitmark, A. B. Ledang, B. Bjerkeng, D. Ø. Hjermann,, H. C. Trannum (2015): “Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010” i Marine Ecology Progress Series 530:29-46 - doi:10.3354/meps11306.

Sist oppdatert 19.02.2016