Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Songeelva som potensiell lakseprodusent og kalkingslokalitet

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
NIVA-involverte
Rolf Høgberget
Forfattere
Rolf Høgberget

Sammendrag

Songeelva er en periodisk sur sideelv til Nidelva i Arendalsvassdraget. Elva er under utredning av kalkingsstiftelsen som mulig framtidig lakseprodusent. Automatiske pH- og vannstandsmålinger i 2013 har avdekket et dynamisk mønster av forsuringsepisoder. Loggen viser at elva har en viss grad av bufferevne mot forsuring, men pH blir kraftig redusert ved store flommer. En må anta at elvevannet da inneholder konsentrasjoner av giftig, labilt aluminium som kan overstige skadelige nivåer for laks. Vannkvaliteten normaliserer seg raskt etter sur-episoder. Det tar vanligvis 0,5-1 uke før pH igjen er over antatt grensenivå for forsuringseffekter på laks. Kalkingsbehovet ved bruk av Biokalk var gjennomsnittlig 1,1 m3 pr. flomepisode, men mangelfulle kjemidata gjør estimatet noe usikkert. Med bakgrunn i de forhold som er avdekket vurderes likevel elva som et meget godt kalkingsobjekt dersom man ønsker å utnytte elvas potensial som lakseprodusent. pH-styrt dosering anbefales fordi kalkingsbehovet først og fremst er knyttet til kortvarige forsuringsepisoder.