Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøundersøkelse i Aulivassdraget, konsekvenser av brannen ved Revac AS i 2014

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Eirik Fjeld, Ian Allan, Kine Bæk, Øyvind Aaberg Garmo, Espen Lund, Therese Fosholt Moe, Jonas Persson, Jens Thaulow, Hans Fredrik Veiteberg Braaten

Sammendrag

En brann i et utendørs lager av plast iblandet fraksjoner av elektronikkavfall ved resirkuleringsanlegget til Revac AS i Vestfold 21. juli 2014 førte til utslipp av forurenset slukkevann i Aulivassdraget – med påfølgende episode av fiskedød. Etter ulykken fikk NIVA i oppdrag å utrede konsekvensene brannen hadde på akvatisk miljø. Vi viser her at det i Bjunebekken, nedstrøms utslippet til vassdraget, har vært svært høye og toksiske konsentrasjoner av tungmetaller, særlig kobber og kadmium. Dette har etter all sannsynlighet ført til akutt fiskedød. Lenger ned i vassdraget har de forurensede vannmassene blitt fortynnet av Storelva og Merkedamselva, og nivåene av tungmetaller har trolig hatt en lav ellet ingen akutt giftighet. Tilførslene av brannskum med slukkevannet har imidlertid trolig ført til oksygensvinn i vassdraget, fra like etter utslippspunktet og ned til utløpet av Aulielva. Mest sannsynlig har de lave oksygennivåene forårsaket fiskedød der hvor metallkonsentrasjonene alene ikke var akutt giftige. Vannprøver påviste forurensinger av PAH (benzo(a)pyren) i øvre deler av Storelva (forurensningsklasse IV¬ – Dårlig). Nivåene av tungmetaller i vann var nær normalisert i vassdraget 7. august. Analyser av sedimenter viste generelt lave konsentrasjoner av tungmetaller og ulike organiske miljøgifter. Metallkonsentrasjonene var i tilstandsklasse I «Ubetydelig forurenset», med unntak for kadmium som i Bjunebekken var i klasse II «Moderat forurenset». Konsentrasjonene av ulike organiske miljøgifter var i forurensingsklasse I og II (Bakgrunn – God). Nivåene av metaller i fisk fra vassdraget og blåskjell fra fjorden var innenfor et naturlig bakgrunnsnivå. Nivåene av PAH i blåskjell var òg lave. De biologiske undersøkelsene viste at fiskesamfunnet var betydelig redusert i de berørte delene av vassdraget, men det skjer nå trolig en naturlig reetablering av fisk fra de upåvirkede sideelvene. Utslippet har hatt en tydelig, negativ, effekt på bunndyrsamfunnet nedstrøms utslippet. I august ble dette dominert av robuste grupper som fjærmygg og fåbørstemark. Undersøkelser av begroingsalger kunne ikke vise noen effekt av utslippet. Begroingssamfunnene bærer ellers preg av eutrofiering og en høy organisk belastning, særlig i Aulielvas nedre områder, noe som ikke kan relateres til utslippene etter brannen ved Revac AS.