Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av avrenning fra nedlagte skyte- og øvingsfelt. Årsrapport for 2014

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Øyvind Aaberg Garmo

Sammendrag

I 2014 har NIVA overvåket vannkvaliteten i avrenning fra de 12 skyte- og øvingsfelt Marka, Bømoen, Nedrebøheia, Tittelsnes, Nesje, Ørskogfjellet, Gurulia/Bue-Nebb, Banemyra, Steinkjersannan, Melbu/Haugtuva, Fredrikstad og Avgrunnsdalen. I tillegg har COWI overvåket avrenning ved Gimlemoen. Feltene Nedrebøheia og Bømoen har blitt ryddet, og her var tungmetallkonsentrasjonene lave. Eksplosivrester ble ikke påvist og overvåkingen kan avsluttes. Tungmetallkonsentrasjonene var lave i avrenning fra Marka og Melbu/Haugtuva, men relativt høye i avrenning fra Banemyra og Ørskogfjellet. Det vil de trolig fortsette å være fram til det eventuelt blir gjennomført tiltak. Ved Tittelsnes, Nesje, Gurulia/Bue-Nebb, Steinkjersannan, Avgrunnsdalen og Fredrikstad har det relativt nylig blitt gjennomført ulike tiltak, men bare i førstnevnte ser det ut til å ha hatt effekt på metallkonsentrasjonene i avrenning. I disse feltene bør overvåkingen fortsette for å følge utviklingen på litt lengre sikt. Bly er det viktigste forurensende stoffet som lekker ut fra de nedlagte skyte- og øvingsfeltene. Avrenningen av bly var høyest ved Gurulia/Bue-Nebb, Avgrunnsdalen og Ørskogfjellet og totalkonsentrasjonen var høyere enn gjeldende grenseverdi på 7,2 µg/L for bly i løsning.