Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vannvegetasjon i Mjøsa 2014

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Marit Mjelde
Forfattere
Marit Mjelde, Hanne Edvardsen

Sammendrag

Vannvegetasjonen i Mjøsa ble undersøkt sommeren 2014. Totalt 32 arter, hvorav åtte rødlistearter, ble registrert. De vanligst forekommende artene var kortskuddsartene evjesoleie, sylblad, nålesivaks, firling og mjukt brasmegras, og langskuddsartene hjertetjønnaks, småvasshår, dvergvassoleie og klovasshår. Kortskuddsarten stivt brasmegras var den viktigste «dypvannsarten» i Mjøsa og dannet bestander på 3,9-5,1 m dyp, med absolutt nedre grense på 5,7 m. Vasspest ble i 2014 registrert på seks lokaliteter, men dannet store bestander bare på to lokaliteter. Økologiske tilstand for vann¬vegetasjonen i forhold til eutrofiering kan karakteriseres som god eller svært god i alle områder av Mjøsa. Under¬søkelsen har dannet grunnlag for en foreløpig anbefaling av overvåkingsmetodikk for store innsjøer.