Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor The Quartz Corp på Drag i Tysfjord – rapport av målinger gjort i 2014

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Dag Øystein Hjermann, Andre Staalstrøm, Anders Gjørwad Hagen, Odd Arne Segtnan Skogan

Sammendrag

Siden mars 2012 har en målerigg nær utslippsledningene til The QUARZ Corp på Drag i Tysfjord tatt kontinuerlige målinger av pH, turbiditet og oseanografiske parametere på 10 og 20 meters dyp. Denne rapporten er en presentasjon og analyse av dataene samlet inn i 2014. I år som tidligere år er det en klar sammenheng mellom perioder med syrevask i bedriften og redusert pH ved måleriggen. I perioder med syrevask, og når strømmen går fra utslippsrøret mot måleriggen, er det 2.3 % av tiden en pH-reduksjon på >0.5, og 0.6 % av tiden er det en pH-reduksjon på >0.75 (under de fleste forhold tilsvarer dette pH under 7.4). For turbiditet (konsentrasjon av partikler i vannet) var sensoren på 20 m ute av drift det meste av året, og kunne ikke brukes i dataanalysen. På 10 m dyp ble det i starten av året målt en svak økning i turbiditet når strømmen gikk fra utløpsrøret mot måleriggen. Dette indikerer at utslipp fra anlegget gir en påviselig økning i turbiditet (partikkelmengde). I resten av året varierte den målte turbiditeten atypisk i forhold til det en skulle forventet dersom utslipp fra bedriften var årsak til forhøyet turbiditet, dvs. turbiditet samvarierte ikke med strømretning eller med forekomst av flotasjonsprosesser. To perioder med påfallende topper i turbiditet på 10 m kan trolig kobles til konkrete episoder med høy vannføring i elver og bekker (selv om det er utslag på saltholdighet på 10 m kun i den ene perioden). Andre perioder med høye turbiditetsmålinger er trolig artefakter (ikke-reelle verdier) grunnet begroing på sensor. Dataene for strøm viser at i 2014, som i tidligere år, gikk strømmen vinterstid for det meste innover fjorden på målestedet. Dette tyder på at det er en strømningsmønster med strøm innover sør/vest-siden og utover fjorden på nord/øst-siden, helt eller delvis på grunn av my sørøstlig vind. Sommerstid, da det var mindre vind og oftest på tvers av fjorden, gikk strømmen begge veier like ofte, og fulgte den vanlige tidevannssyklusen.