Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av sjøområdene i Grimstad. Resipientundersøkelser i Groosefjorden og Homborsundfjorden i 2015

Rapport
Publiseringsår
2015
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Eivind Oug, Jarle Håvardstun, Tone Kroglund, Janne Kim Gitmark, Hilde Cecilie Trannum, Medyan Antonsen

Sammendrag

Groosefjorden og Homborsundfjorden i Grimstad kommune er resipienter for utslipp av avløpsvann fra kommunale renseanlegg. Foreliggende undersøkelse ble gjennomført i 2015 for å dokumentere tilstanden i resipientene og avklare eventuelle utviklingstendenser i forhold til tidligere undersøkelser. Miljøtilstanden er klassifisert etter kravene i vanndirektivet. Undersøkelsen omfattet næringssalter og oksygen i vannmassene, organismesamfunn i strandsonen, dykkertransekt på hardbunn, bløtbunnsfauna, sedimentprofilfotografering(SPI) og miljøgifter i bunnsedimenter. I begge resipientene var det generelt god tilstand i øvre vannmasser, vist ved normale verdier for næringssalter og normalt utviklede organismesamfunn i strandsonen. I nærområdet til utslippet i Groosefjorden var bunnområdene i moderat påvirket, mens det ikke ble funnet effekter ved utslippet i Homborsund. I dypområdet av Groosefjorden var tilstanden mindre god, men mest trolig er dette naturlig betinget. Det var mindre endringer i tilstanden i forhold til undersøkelser i 1995 (Groosefjorden) og 2008 (Homborsund). I begge resipienter var det lave verdier for metaller, PCB og TBT, men forhøyde verdier for flere PAH-forbindelser. Samlet sett vurderes kjemisk tilstand i begge resipienter til ‘oppnår ikke god’ på bakgrunn av prioriterte PAH-forbindelser som overskrider grenseverdier for sedimenter, mens økologisk tilstand vurderes til ‘moderat’ (klasse III) ved kombinasjon av biologiske kvalitetselementer (nedre voksegrense alger, bløtbunnsfauna) og ikke-prioriterte miljøgifter som støtteparametre.