Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking i Moelva for Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Atle Hindar, Christopher Peter Harman, Eivind Oug

Sammendrag

Saint-Gobain Ceramic Materials AS i Lillesand produserer silisiumkarbid og raffinerer produktet videre. NIVA har utarbeidet et tiltaksrettet overvåkingsprogram iht. vannforskriften for bedriften. Foreliggende rapport inneholder resultater fra den delen av overvåkingsprogrammet som omhandler vannforekomsten Moelva i Lillesand. Et deponi i øvre del (ved Skorrobekken) og diverse utslipp fra selve bedriften antas å kunne påvirke vannforekomsten. Data fra passive prøvetakere (SPMD) i Moelva viser en klar konsentrasjonsøkning i løst PAH nedstrøms bedriften og overskridelse av grenseverdier (EQS) i vann for enkelte PAH’er. Den kjemiske tilstanden er dermed ikke god, tiltak bør iverksettes for å redusere påvirkningen og målingene repeteres deretter. Det er ikke funnet PAH-verdier som overskrider EQS i vann i Skorrobekken, men SPMD’er gir ikke totalkonsentrasjoner, som kreves for å fastsette kjemisk tilstand. Resultater for tungmetaller fra passive prøvetakere (basert på DGT) var ikke over EQS-verdier for EUs prioriterte miljøgifter, men det anbefales å verifisere dette med å ta vannprøver for analyse av løste metallfraksjoner. PAH og metaller i elvesedimenter var i hovedsak under EQS, men bly i sedimentet i Skorrobekken overskred EQS. Den kjemiske tilstanden settes dermed til ikke god, men Pb-kilden er trolig ikke bedriftens avfall i deponiet. Det må understrekes at det var vanskelig å finne egnet organisk sediment for slike undersøkelser. Forurensningsbegrensende tiltak og videre undersøkelser er foreslått.