Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking for Hydro Aluminium Karmøy AS i 2015, i henhold til vannforskriften.

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Jarle Håvardstun
Forfattere
Jarle Håvardstun

Sammendrag

Den tiltaksrettede overvåkingen for bedriften Hydro Aluminium Karmøy AS har i 2015 bestått av analyser av EUs prioriterte miljøgifter som inngår i klassifisering av kjemisk tilstand, og analyser av vannregionspesifikke stoffer som inngår i klassifisering av økologisk tilstand. Ni blåskjellstasjoner og syv sedimentstasjoner har blitt undersøkt. Undersøkelsene har blitt gjennomført etter krav satt i vannforskriften, og i henhold til godkjent overvåkingsprogram fra Miljødirektoratet. På grunnlag av analysene er det fastsatt en kjemisk tilstand for hver undersøkte stasjon. EQS-verdien for PAH-forbindelsen antracen ble overskredet på blåskjellstasjonen KB6 som ligger nærmest utslippspunktet fra bedriftens nordlige sedimentasjonsbasseng og kjemisk tilstand ble derfor «ikke god» på denne stasjonen. De seks andre blåskjellstasjonene hadde ingen overskridelser av EQS-verdiene for EUs prioriterte miljøgifter, og oppnådde «god» kjemisk tilstand. For sedimenter ble kjemisk tilstand satt til «ikke god» på alle syv stasjonene. Stasjonen K5 lengst nord for bedriften hadde kun overskridelse av EQS-verdien for PAH-forbindelsen naftalen. De seks andre stasjonene hadde overskridelser av EQS-verdier for mellom tre til syv PAH-forbindelser. Økologisk tilstand kunne ikke fastslåes ettersom det ikke inngikk biologiske kvalitetselementer i overvåkingsprogrammet. Resultatene kan imidlertid benyttes for å fastslå om miljømålet for vannregionspesifikke stoffer er oppnådd. Det var ingen overskridelser av EQS-verdiene for vannregionspesifikke stoffer i blåskjell. For sedimenter var det ingen overskridelse av EQS-verdiene for vannregionspesifikke stoffer på stasjonen K5 lengst nord for bedriften. For de seks andre stasjonene var det overskridelse av EQS-verdiene for PAH16 og flere enkeltforbindelser av PAH. I tillegg var det på sedimentstasjon K6 nord i Karmsundet overskridelse av EQS-verdien for arsen, og på stasjon K7 nærmest det søndre sedimentasjonsbassenget til bedriften overskridelse av EQS-verdien for nikkel.