Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2016.

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Mats Gunnar Walday, Janne Kim Gitmark, Lars Johan Naustvoll, John Rune Selvik

Sammendrag

Rapporten beskriver tilførsler av nitrogen og fosfor i 2015 og resultater i 2016 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt organismer på hardbunn. Jordbruk var største enkeltkilde for menneskeskapt fosfor og nitrogen. Industriutslippene har vært nedadgående for både fosfor og nitrogen i senere år. Befolkning er en vesentlig større nitrogenkilde enn industri og viser en økning siste to år. Det er signifikant økning i tilførslene av nitrogen fra Glomma, Drammenselva og Numedalslågen. I Drammenselva og Numedalslågen også for fosfor. Glomma har de klart største tilførslene av både fosfor og nitrogen. Bunnvannet er ikke skiftet ut i sidefjordene til Oslofjorden siden vinteren 2010. Det var en moderat vannutskiftning i Iddefjorden i november 2016. Mange stasjoner hadde lik samlet tilstand i vannmassene i 2016 og 2015. For de enkelte parametere var total-fosfor generelt bedret ved en rekke stasjoner, bortsett fra på OF-2 og OF-4. Sandefjordsfjorden hadde redusert sin tilstand grunnet nitrat og oksygen., mens stasjonene i indre Hvaler viste en forbedring ift. nitrat. Sett under ett var 2016, som 2015, dominert av fureflagellater i planteplanktonet. I Hvaler har man tidligere observert markant sommeroppblomstring av kiselalger, dette var ikke tilfelle i 2016. På hardbunn var det høy forekomst av kiselalger/blågrønnalger og mye tarmgrønske i fjæresonen på stasjon G9 ved Sandefjord, G10 ved Stavern og G21 ved Hvaler. Dette er en indikasjon på næringssaltpåvirkning, men det ble ikke funnet sammenhenger mellom artssammensetningen på stasjonene og næringssalter målt i vannmassene. Registrering av nedre voksegrense hos makroalger ga «god» økologisk tilstand på seks stasjoner, «moderat» økologisk tilstand på fem stasjoner og «dårlig» økologisk tilstand på stasjon Bevøya ved Son.