Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kostnadsrapportering, nyttevurdering og verktøy for prioritering av tiltak i vannforvaltningsplanarbeidet i vannregion Glomma

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Isabel Seifert-Dähnn
Forfattere
Isabel Seifert-Dähnn

Sammendrag

Denne rapporten er en del-leveranse på prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma; et prosjekt som søker å bidra til forbedret forvaltning og samarbeid knyttet til vannressursene og vannforvaltningen i vannregion Glomma. Prosjektet, som har særlig fokus på vannområdene Mjøsa, Øyeren og Glomma Sør, gjennomføres av NIVA og NIBR i samarbeid med et knippe offentlige aktører i vannregionen representert ved fylkeskommuner, fylkesmenn og kommuner. Formålet med denne rapporten er å demonstrere hvilken kostnads- og nytteinformasjon for tiltak som er lagt inn for vannregion Glomma i miljøforvaltningens vanndatabase Vann-Nett i siste planperiode. Videre beskriver rapporten en metode for hvordan man ved bruk av en kombinert multi-kriterie- og økosystemtjenestetilnærming kan komme fram til estimater for kostnadseffektivitet for tiltak som tar hensyn til nytten av tiltak. Dette for å nå målene til vannforskriften, men også for å ta hensyn til andre samfunnsrelevante nytter. Det viste seg at kostnadstall bare er rapportert for en brøkdel av tiltakene som er lagt inn i Vann-Nett-databasen for Glomma. Det samme gjelder informasjon om nytten eller effekten av tiltakene, som stort sett er vurdert på ordinalskala-nivå (f.eks. høyt, middels, lav). Foruten å være mangelfull, er det til dels inkonsistent innrapportering av data, som gjør det utfordrende å bruke kostnadstallene for vurderinger av kostnadseffektivitet. Likevel viste det seg mulig å bruke en kombinerte multi-kriterie- og økosystemtjenestetilnærmingen med data fra Vann-Nett, og det resulterte i kostnadseffektivitets-vurderinger som kan brukes ved prioritering av tiltak.