Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Undersøkelser i kystvann Østfold 2017: Sandholmene og Grimsøykilen

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Janne Kim Gitmark, Gunhild Borgersen, Marijana Stenrud Brkljacic, Jarle Håvardstun, Andre Staalstrøm

Sammendrag

Formålet med undersøkelsene er å dokumentere kjemisk og økologisk tilstand i vannforekomstene «Sandholmene» og «Grimsøykilen» i Østfold. Undersøkelsene omfatter bløtbunnsfauna, miljøgifter i sediment, næringssalter i sjøvann, nedre voksegrense for makroalger, fjæresoneundersøkelser, samt målinger av temperatur, saltholdighet, oksygen og klorofyll-a fluorescens. Samlet resultat viser at den økologiske tilstanden er «moderat» i begge vannforekomstene. Den økologiske tilstanden for bløtbunnsfauna i Grimsøykilen ligger på grensen mellom «moderat» og «god», og faunaen anses som arts- og individfattig. I Sandholmene ble bløtbunnsfauna klassifisert til «god» økologisk tilstand, mens høye verdier av organisk karbon ga «dårlig» tilstand for organisk innhold i sedimentet. Basert på nedre voksegrense for makroalger er det «god» økologisk tilstand i både Sandholmene og Grimsøykilen. Fjæresoneundersøkelsene viste artsmangfold som forventet, og det var ingen tydelige tegn på eutrofipåvirkning i noen av vannforekomstene. Konsentrasjonen av EUs prioriterte miljøgifter i sediment viste overskridelser av EQS-verdier på samtlige stasjoner, i hovedsak for TBT og PAH-forbindelser. Konsentrasjonen av vannregionspesifikke stoffer i sediment viste overskridelser på samtlige stasjoner, bortsett fra én stasjon i Sandholmene, i hovedsak for sink, enkelte PAH-forbindelser og PCB7. Næringssalt- og siktdypmålinger i Sandholmene viste tilstandsklasse «god» både sommer og vinter. Nedre voksedyp for ålegras viste «dårlig» tilstand i både Sandholmene og Grimsøykilen.