Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vurdering av mulige tiltak for å bedre vannkvaliteten i Hunnebunn

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Andre Staalstrøm, Evgeniy Yakushev

Sammendrag

Vannkvaliteten i Hunnebunn er svært dårlig og vannmassene burde overvåkes regelmessig. Oppholdstiden til bunnvannet er på grunn av de topografiske forholdene så lang, samtidig som oksygenforbruket er høyt, slik at alt oksygen brukes opp, og det dannes hydrogensulfid og næringssaltene hoper seg opp. Det er også målt høye konsentrasjoner av metylkvikksølv i bunnvannet. Siden dette bunnvannet er så nært det produktive overflatelaget, så fører dette til voldsom algevekst både i de frie vannmassene og på bunn langs strendene. For å bedre vannkvaliteten i Hunnebunn anbefales det å gjøre tiltak for å øke den vertikale blandingen i pollen. Det anbefales at pumping av luft ned på det dypeste punktet i Hunnebunn testes ut, men at vannmassene overvåkes mens dette tiltaket pågår, for å kunne bedømme hvor effektivt dette tiltaket er for å minske oppholdstiden til bunnvannet. Mudring av Talberssundet vil ha liten effekt på vannkvaliteten i Hunnebunn, og anbefales ikke hvis dette forringer naturverdien til ålegrasengene i kanalen. Det anbefales ikke å tildekke de dypeste områdene av pollen, siden dette kan få negative konsekvenser for vannkvaliteten.