Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2019

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Andreas Ballot
Forfattere
Andreas Ballot, Eivind Ekholt Andersen

Sammendrag

NIVA og FREVAR har gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad i 2019, med fokus på planteplankton (alger og cyanobakterier). Resultatene er sammenholdt med data fra siste fem år. I vurderingen av vannforekomstenes egnethet for drikkevann er Mattilsynets drikkevannsveileder og NIVAs forslag til miljømål og klassegrenser for fysisk-kjemiske parametere i innsjøer og elver (Solheim m.fl. 2008) benyttet som en del av vurderingsgrunnlaget. I tillegg er økologisk tilstand av Vestvannet og Borredalsdammen vurdert i forhold til klassifiseringsveilederen (Veileder 02:2018, Direktoratsgruppa, Vanndirektivet 2018). Konsentrasjonene av totalt fosfor og nitrogen har holdt seg relativt stabile de siste par årene. Algebiomassen og klorofyllkonsentrasjonene var høyere i Vestvannet i 2019 sammenlignet med 2018. I Borredalsdammen har det vært en nedgang i algebiomasse og klorofyllkonsentrasjoner i forhold til 2018. Det ble ikke observert betydelige endringer i noen målte parametere på kort eller lang sikt, heller ikke i algesammensetning. Det meste av algesamfunnet består av arter som er vanlige i Østfolds innsjøer, og som ikke er giftproduserende. Det ble påvist lave målbare konsentrasjoner av microcystin i august 2019 i Vestvannet og Borredalsdammen. Generelt var det lite cyanobakterier i både Vestvannet og Borredalsdammen sammenlignet med total algebiomasse. Vestvannet og Borredalsdammen havnet i god økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. Begge vannene vurderes som godt egnet til drikkevann med hensyn til microcystin. I en totalvurdering av vannenes egnethet som drikkevann vurderes derimot begge vannene til «mindre egnet» grunnet høye konsentrasjoner av fosfor og klorofyll i Borredalsvannet og fosfor i Vestvannet, men siden FREVAR utfører omfattende behandling av vannet vil det likevel kunne leveres drikkevann av god kvalitet.