Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Glomfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Yara Norge AS Glomfjord, 2019

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Camilla With Fagerli, Anna Birgitta Ledang, Caroline Mengeot, Andre Staalstrøm

Sammendrag

NIVA har gjennomført tiltaksrettet overvåking i Glomfjorden for Yara Norge AS Glomfjord. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet av NIVA i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet på bakgrunn av bedriftens utslipp av næringssalter til Glomfjorden. I overvåkingen i 2019 er det gjort undersøkelse av de biologiske kvalitetselementene planteplankton og makroalger. Næringssalter og siktdyp er også undersøkt og inngår i vurderingen av økologisk tilstand. Overvåkingsprogrammet ble første gang gjennomført i 2015. Vurderingene som er gjort her er basert på data fra 2015, 2017 og 2019 for klassifisering av planteplankton, næringssalter og siktdyp i de frie vannmassene. Makroalger ble undersøkt i 2015 og gjentatt i 2019. Resultatene viser at vannforekomsten Glomfjorden - Meløyfjorden er tydelig overbelastet av næringssalter og oppnår ikke miljømålet om minst «god» økologisk tilstand i 2019. Klassifiseringen viser at stasjonene nærmest og nedstrøms industriutslippet i indre del av Glomfjorden har dårligst økologisk tilstand og havner i tilstandsklasse dårlig for makroalger og moderat for planteplankton.