Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2020

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Andreas Ballot
Forfattere
Andreas Ballot

Sammendrag

NIVA og FREVAR har gjennomført overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet i Sarpsborg og Borredalsdammen i Fredrikstad i 2020, med fokus på planteplankton (alger og cyanobakterier). Resultatene er sammenlignet med data fra de siste fem årene. Gjennomsnittlig konsentrasjon av totalt fosfor har økt i begge innsjøene i 2020 sammenlignet med 2019. Gjennomsnittlig konsentrasjon av totalt nitrogen var lavere i Vestvannet og høyre i Borredalsdammen i 2020 i forhold til 2019. Algebiomassen var lavere mens klorofyll-konsentrasjonene var høyre i Vestvannet i 2020 sammenlignet med 2019. I Borredalsdammen har det vært en økning i algebiomasse og klorofyll-konsentrasjon i forhold til 2019. Algesamfunnet var hovedsakelig sammensatt av arter som er vanlige i lavlandsinnsjøer. I prøven fra Borredalsdammen i oktober var det noe cyanobakterier av slekten Planktothrix og det ble påvist lave konsentrasjoner av microcystin. Generelt var det lite cyanobakterier i både Vestvannet og Borredalsdammen. Vestvannet havnet i «god» økologisk tilstand og Borredalsdammen havnet i «moderat» tilstand iht. vannforskriften. Begge vannene vurderes som «godt egnet» til drikkevann med hensyn til microcystin. I en totalvurdering av vannenes egnethet som drikkevann vurderes derimot begge vannene til «ikke egnet» grunnet høye konsentrasjon av totalt fosfor og høye fargetall i Borredalsvannet og høyt fargetall i Vestvannet, men siden FREVAR utfører omfattende behandling av vannet vil det likevel kunne leveres drikkevann av god kvalitet.