Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2020. Overvåking for Alcoa Lista.

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Sigurd Øxnevad, Dag Øystein Hjermann

Sammendrag

NIVA har utført tiltaksorientert overvåking av Husebybukta på Lista i 2020 på oppdrag for Alcoa Lista. Overvåkingsprogrammet er utarbeidet i henhold til vannforskriften og godkjent av Miljødirektoratet. Programmet er utformet på bakgrunn av bedriftens utslippskomponenter til sjøen. I overvåkingen er det gjort analyser av PAH-forbindelser, arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel og sink i prøver av albusnegl fra fem stasjoner. Det ble også gjort undersøkelse av PAH-forbindelser og tungmetaller i taskekrabbe fra fire områder utenfor Lista. Undersøkelsen av krabber ble gjort for å overvåke om arter som fanges for konsum i dette området kan være påvirket av utslipp fra Alcoa Lista. Det ble tatt vannprøver fra Haugestranda hver måned i 2020, og disse har blitt analysert for bly og kadmium. Det var ikke overskridelse av grenseverdier for årlig gjennomsnitt (AA-EQS) for bly og kadmium. Kjemisk tilstand for vannprøvestasjon Haugestranda klassifiseres derfor som «god». Det var overskridelse av grenseverdi for benzo(a)pyren og fluoranten i albusnegl fra Tjuvholmen og Haugestranda. Kjemisk tilstand for disse stasjonene klassifiseres derfor som «ikke god». Kjemisk tilstand for de andre tre stasjonene for albusnegl settes til «god». I prøvene av taskekrabbe var det overskridelse av grenseverdi for kvikksølv i både klokjøtt og skallinnmat. Det var overskridelser av grenseverdi for kvikksølv i krabber fra alle de fire områdene. Kjemisk tilstand klassifiseres derfor som «ikke god» for de fire områdene. Det var høyest konsentrasjon av kvikksølv i klokjøtt av krabber som var tatt utenfor Rauna, som er området lengst unna Alcoa Lista.