Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av kystvann i vannområde Hardanger 2020

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Anders Ruus, Trond Kristiansen, Caroline Mengeot, Henrik Jonsson

Sammendrag

Overvåkingen av kystvann i vannområdet Hardanger i 2020 viste følgende: Oksygen ved største sondedyp (her antatt bunnvann) viste moderat tilstand på stasjonene Sø7/2, Lind1 og S22Sør. Siktedypet på disse stasjonene tilsvarte hhv. dårlig, moderat og dårlig tilstand. Vannregionspesifikke stoffer i vann (metaller; særlig sink) oversteg grenseverdiene (EQS) på alle stasjoner hvor vann ble analysert (Lind1, Sø7/2, S22Sør og S1/4). Også prioriterte stoffer (bly) oversteg grenseverdiene (EQS) i sjøvann på stasjon Sø7/2 og S22Sør og førte til at god kjemisk tilstand ikke ble oppnådd. Konsentrasjoner av kvikksølv i blåskjell var også for høye til å klassifisere kjemisk tilstand som god på samtlige stasjoner hvor blåskjell ble analysert. På stasjon Sø10 ble høyeste konsentrasjon av fluorid i ufiltrert sjøvann fra 2 m dyp målt til 600 μg/L. Thallium kunne detekteres i 2 av 14 sjøvannsprøver, men dette ble ikke bekreftet av parallelle analyser på annet laboratorium. Tl ble funnet i blåskjell i konsentrasjoner på 4-6 μg/kg.