Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøovervåkning av bildekkrelevante forurensningsstoffer fra Huggenes støyvoll – Oppsummering fra fase II

Vitenskapelig artikkel
Publiseringsår
2021
Tidsskrift
Vann
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Forfattere
Sondre Meland, Uta Brandt, Elisabeth Rødland

Sammendrag

Huggenes støyvoll langs E6 i Råde er bygd med bruk av kasserte bildekk. Støyvollen ble bygd tidlig på 2000-tallet og var en del av Statens vegvesen sitt «Gjenbruksprosjekt». I 2019 gjennomførte vi en større utlekkingstest for å se om det lekker ut forurensningsstoffer fra støyvollen, mens det i 2020 har blitt gjennomført et fem-måneders overvåkningsprogram med kontinuerlig sensorbasert vannkvalitetsmålinger og i tillegg månedlig vannprøvetagning med passiv vannprøvetaker og manuell prøvetakning. Resultatene fra overvåkningen (Fase II) støtter i all hovedsak opp om konklusjonene fra utlekkingstesten i 2019 (Fase I). Sink, nikkel og benzo(a) pyren er de enkeltstoffene som viste de høyeste konsentrasjonene og som ved enkelte målinger viste overskridelse av anbefalte grenseverdier for når veivann bør renses. Vi mener at samlet sett så utgjør utlekking av forurensningsstoffer fra støyvollen liten risiko for skader på vann-miljøet da bildekkene er forseglet med membraner og tykt jordlag med vegetasjon. I tillegg er det etablert et ekstra rensetiltak i form av rensedam på stedet.