Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2020

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Andre Staalstrøm, Anette Engesmo, Guri Sogn Andersen, Sandra Gran, Gunhild Borgersen, Siri Røang Moy, Louise Valestrand, Steven Brooks, Ketil Hylland, Tor Fredrik Holth

Sammendrag

Blåskjell fra Hovedøya hadde dårligere helsetilstand enn ellers i fjorden, som sannsynligvis skyldes høyere miljøgiftbelastning. Utbredelsesmønstrene for undersøkte tangarter har ikke endret seg mye de siste ti årene. Gjelvtang har fortsatt sitt hovedområde i indre del av fjorden. Vinteren 2019/2020 var det høye verdier av nitrogen i hele fjordens overflatelag, og siktdypet var moderat eller dårligere. Forekomst av lurv har økt både i tetthet og i dybdeutbredelse i Bærumsbassenget og innenfor Nesodden. Det ble registrert en del giftige arter av planteplankton i 2020. Reketettheten innenfor Drøbak har sammenheng med oksygenforholdene, men varierer mye fra år til år. På stasjoner med lite oksygen i bunnvannet er det ingen reker, men tettheten øker med bedre oksygenforhold. 70 % av bunnarealet innenfor Drøbakterskelen har dårligere enn 50 % oksygenmetning. Fiskesamfunnet har endret seg fra å være dominert av bunnlevende arter, til et samfunn dominert av hvitting.