Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Tiltaksrettet overvåking av Glomma ved Borregaard 2021

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Maia Røst Kile, Joanna Lynn Kemp, Espen Lund, Jan-Erik Thrane, Sissel Brit Ranneklev

Sammendrag

Denne rapporten presenterer årets resultater fra undersøkelser av biologiske og kjemiske forhold i Glomma ved Borregaard Fabrikker. Hensikten har vært å vurdere effekter av bedriftens utslipp på økologiske og kjemiske forhold i vassdraget fra 2015 til 2021, identifisere mulige tidstrender og undersøke rekruttering av laks. Prøver av bunnfauna, alger og heterotrof begroing tyder på at bedriftens utslipp påvirker nedre Glomma. Mens referansestasjonen oppstrøms Sarpsfossen varierer mellom god og moderat tilstand er samtlige stasjoner nedstrøms ett eller flere utslippspunkter i moderat eller dårlig økologisk tilstand. God kjemisk tilstand ble oppnådd på begge stasjoner som ble analysert for metaller. Estimert tetthet av laksunger (0+) på grusørene i 2021 var betydelig høyere enn tidligere år. Undersøkelse av fargemerking (settefisk) i et lite utvalg individer, antydet at naturlig reproduksjon i betydelig grad bidro til ungfiskpopulasjonen i 2021.