Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Sammenlignende laboratorieprøving (SLP) – Industriavløpsvann SLP 2262

Rapport
Publiseringsår
2022
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Tina Bryntesen
Forfattere
Tina Bryntesen

Sammendrag

Ved en sammenlignende laboratorieprøving (SLP) arrangert i januar – mars 2022 deltok 74 laboratorier i bestemmelse av pH, suspendert stoff (tørrstoff og gløderest), sum organisk stoff (biokjemisk oksygenforbruk, kjemisk oksygenforbruk, totalt organisk karbon), totalfosfor, totalnitrogen og tolv metaller i syntetiske vannprøver. Ved denne SLPen, som har sitt utgangspunkt i Miljødirektoratets og fylkesmennenes kontroll med industriutslipp, er 85 % av resultatene ansett som akseptable. Kvalitetsnivået har over flere år holdt seg stabilt, med rundt 85 % akseptable resultater. De fleste parameterne viste en kvalitet som var sammenlignbar med de seneste SLPer.