Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøkonsekvensvurdering av økte utslipp av suspendert stoff til Husnesfjorden

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Henrik Jonsson, Caroline Mengeot, Jarle Håvardstun

Sammendrag

Hydro Husnes har siden Q1 2022 hatt et forhøyet utslipp av suspendert stoff (SS) til Husnesfjorden. Kjemisk analyse av utslippsvannet gir en forventning om overskridelse av bedriftens utslippsgrenser for bly, kadmium, arsen, krom og nikkel med en faktor 2-15x. Sedimentasjonsrate er beregnet fra oppsamlet materiale i sedimentfeller. Beregnede rater ligger for alle stasjoner under anvendt PNEC-verdi for akutt tildekking av sjøbunnsorganismer. Kjemisk analyse bekrefter stor spredning av utslippet, med hovedretning nordvest i utslippsrørets lengderetning. Influensområde for aluminium strekker seg minst 600 meter fra utslippspunktet. Aluminiumoksidpartiklene er i gjennomsnitt større enn de partikler som allerede finnes på sjøbunnen. Det forventes derimot ingen toksisk effekt av aluminium. Influensområde for nikkel strekker seg mer enn 800 meter fra utslippspunktet. Kobber er målt i konsentrasjoner tilsvarende tilstandsklasse 5 i oppsamlet materiale, men kobber kan ikke kobles til utslippet fra Hydro. Regresjonsanalyser viser at også kvikksølv og krom tilføres Husnesvågen fra andre utslippskilder. I konklusjon forventes ikke utslippet fra Hydro å ha påvirket resipienten negativt siden Q1 2022. Hvis utslippet vedvarer over tid vil derimot store deler av Husnesvågen dekkes av aluminiumoksidpartikler som gir endring i livsvilkår for bunnlevende organismer, og med et nikkelinnhold over EQS-verdien.