Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kartlegging av vannplanter og planteplankton i vannområde Leira-Nitelva i 2023

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Kirstine Thiemer, Birger Skjelbred, Marthe Torunn Solhaug Jenssen

Sammendrag

Hensikten med prosjektet var å få gjennomført en ny tilstandsvurdering av 13 lokaliteter i vannområde Leira-Nitelva ved kartlegging av vannplanter på 11 lokaliteter og analyse av planteplankton på 4 lokaliteter. Nedre deler av Nitelva og Svellet var omkranset av store helofyttbestander, og alle tre kroksjøer var veldig gjengrodde. De turbide vannmassene (fra leirpartikler og algevekst) påvirker utbredelsen og artssammensetningen av vannplanter, som var dominert av flytebladplanter og undervannsplanter som tåler dårlige lysforhold. Små forekomster av kortskuddarter ble registrert på grunt vann eller i områder med noe bedre lysforhold. Økologisk tilstand for vannvegetasjonen basert på TIc-indeksen var dårlig eller svært dårlig på de fleste stasjonene, med unntak av Svellet, og N8 og N11 i Nitelva, som var i moderat tilstand. Hovedårsaken til for dårlig tilstand i kroksjøene antas å være næringstilførsler fra nærområdene, kombinert med liten vannutskiftning. Planteplanktonsamfunnet var variert i alle innsjøene. Økologisk tilstand basert på planteplankton var god for lokalitetene i Langvannet og Nordbytjernet, mens tilstanden i Mylla var svært god.