Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Sikringstiltak i Stokkbekken – effekter på vannkvalitet, bunndyr og fisk

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Asle Økelsrud, Emelie Forsman, Tor Erik Eriksen, Ivana Huskova, Morten André Bergan, Hans-Christian Teien, Ole Christian Lind, Jakub Jaroszewicz

Sammendrag

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utførte sikringstiltak mot erosjon i ravinedaler med bekkeløp i kvikkleiresoner på Rødde i 2021 og 2022. Sikringsarbeidet inkluderte erosjonssikring av to bekker, Stokkbekken og Hørsdalsbekken. Sprengsteinen ble hentet fra et lokalt pukkverk på Sjøla, og besto i all hovedsak av lokal grønnstein. NIVA utførte, i 2022, en undersøkelse med formål om å kvantifisere mengden partikler, beskrive partikkelmorfologi, utlekking av nitrogen (nitrat/ammonium) og metaller, samt undersøke endringer i bunndyrsamfunnet og mulige fysiologiske skader på fisk. Resultatet indikerer at innslaget av sprengsteinpartikler utgjør en liten andel av den totale partikkelmengden på stasjon nedstrøms sikringsarbeid. Resultater både fra bekken og et forsøk på utlekking av nitrogen og metaller fra sprengstein, viser at konsentrasjonene avtar raskt nedstrøms, og utgjør liten risiko for toksiske effekter på fisk og bunndyr. Det var ingen tydelige effekter på fisk målt som hemoglobinverdier (proxy for oksygenopptak), avsetning av partikler på gjeller eller histopatologiske endringer på gjeller (mekaniske skader) på stasjon nedstrøms sikringsarbeid. Arbeidene med erosjonssikring i vassdragene vil trolig ha en forbigående effekt på bunndyrsamfunnene, hvor tidligere sikrede deler av bekken raskt koloniseres fra oppstrøms upåvirkede bekkestrekninger. Med bakgrunn i de innsamlede data, framstår effektene på bunndyr og fisk som følge av erosjonssikringen av Stokkbekken/Hørsdalsbekken som marginale og forbigående.