Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Beregning av næringsstoffavrenning fra skogarealer og skogsdrift til Oslofjorden. Med vurdering av kunnskaps- og databehov

Rapport
Publiseringsår
2024
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Eva Skarbøvik, Leah Amber Jackson-Blake, James Edward Sample, Heleen de Wit, Nicholas Clarke

Sammendrag

Effekten av skogbruk på eutrofibelastningen i Oslofjorden er anslått basert på tilførsler av løst uorganisk nitrogen (DIN). Dette anslaget er beheftet med en rekke usikkerheter som kan forbedres ved å bl.a. samle inn flere data om effekten av skogsdrift på vann, samt forbedre anslag over årlig hogstareal. Våre anslag antyder at tap av nitrogen fra skogsdrift til Oslofjorden ligger på nivå med tapet fra spredt avløp og bebyggelse. På side 6 finnes et utvidet sammendrag. The effect of forestry on the eutrophic pressure of the Oslo Fjord has been estimated based on fluxes of DIN (dissolved inorganic nitrogen). This estimate is subject to many uncertainties that can be improved by, among other things, collecting more data on the effect of forestry on water, as well as improving estimates of annual logging area. Our estimate suggests that losses of nitrogen to the Oslo Fjord from forestry are in the same range as losses from households not connected to sewage treatment plants and from settlements.