Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Acid Deposition and Acidification of Soil and Soil Water in China - Experiments, Field Studies and Modeling

Doktorgradsavhandling
Publiseringsår
1999
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Thorjørn Larssen
Forfattere
Thorjørn Larssen

Sammendrag

Luftforurensningen i flere sterkt industrialiserte områder i Kina er så store at det en del steder er riktig å snakke om en miljøkrise. Sur nedbør har allerede ført til jordforsurning i skogsområder i sørlige deler av landet. Fortsatt jordforsurning kan resultere i skader på skog og andre økosystemer. Men store mengder basisk støv demper samtidig forsuringen. Dette går fram av den ferske doktoravhandlingen til Thorjørn Larssen ved Universitetet i Oslo. Larssen har, i samarbeid med norske og kinesiske forskere, undersøkt hvordan sur nedbør kan påvirke jordsmonnet ved at næringssalter fjernes og at aluminium, som finnes naturlig i jordsmonnet, frigjøres. Økte aluminiumkonsentrasjoner i jordvann, eller, mer presist, konsentrasjonen av kalsium i forhold til aluminium, kan skade vegetasjonen. Områdene som er studert, er av de mest forurensede i Kina og dermed i verden. Svovelnedfallet er om lag ti ganger så stort som i Sør-Norge i dag, og minst like stort som det verste vi har sett i Øst-Europa. Selv om nedfallet av forsurende komponenter er stort i Kina, motvirkes det i en viss grad av nedfall av basisk støv. Dette gir tilførsel av kalsium som kan motvirke den giftige effekten av aluminium på planter. En viktig kilde til dette basiske støvet er transport fra de store ørkenområdene nord i Kina. Men en annen kilde er ulike menneskelige aktiviteter som for eksempel kullforbrenning og sementfabrikker. En vet ikke hvor stor andel av støvet som er naturlig og hvor stor del som er menneskeskapt. Dette gir betydelig usikkerhet når utslippstrategier for fremtiden skal lages. Arbeidet med avhandlingen Acid Deposition and Acidification of Soil and Soil Water in China - Experiments, Field Studies and Monitoring er utført ved Kjemisk institutt, UiO og ved University of Iowa, USA, i samarbeid med en rekke kinesiske forskere.