Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Årsrapport for miljøovervåking rundt AF Miljøbase Vats for 2009

Rapport
Publiseringsår
2010
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Forfattere
Astri J.S. Kvassnes, Anders Hobæk, Torbjørn Martin Johnsen, Mats Walday, Andrew Kvassnes Sweetman, Hege Gundersen, Brage Rygg, Marijana Brkljacic, Gunhild Borgersen

Sammendrag

NIVA har utført en miljøundersøkelse ved og rundt AF Miljøbase Vats i Vindafjord kommune, Rogaland, på oppdrag fra AF Decom Offshore. Undersøkelsene hadde som mål å kartlegge miljøsituasjonen rundt anlegget og omfattet dermed mange typer undersøkelser av mange media. Forurensingstilstanden er moderat til god for de aller fleste media og parametere som er undersøkt. Noen av resultatene indikerer at videre overvåkning er nødvendige. Dette gjelder spesielt flere miljøgifter i blåskjell, TBT i sedimenter, kvikksølv i brosme og bly i krabbe. Det er ikke klare indikasjoner på at det er AF Miljøbase Vats som er forurensingskilden for disse funnene. I flere tilfeller viser referansestasjonene tilsvarende eller høyere forurensing. Kvikksølv i sedimenter utenfor Miljøbasen var ikke forhøyet og er i tilstandsklasse 1. Avrenning av ferskvann inneholdt moderat forhøyete konsentrasjoner av tungmetaller. Disse, sammen med nitrogen, stammer trolig fra anleggsarbeidet som har pågått i 2009. Vi forventer at disse verdiene reduseres i 2010. Analyser av renset utslippsvann viser ingen overskridelser av stoffer det er gitt utslippstillatelse for. Vi finner imidlertid spor etter flere av Klifs prioriterte stoffer, da spesielt TBT, furaner, oktylfenol og etoksilater av nonyl- og oktylfenol over grenseverdiene som er gitt for sjøvann. Fortynning ved utløpet av utslippsledningen vil raskt fortynnes til under gjeldende grenseverdier for god økologisk tilstand. Vi anbefaler imidlertid at de observerte stoffene legges til den vanlige overvåkningen.