Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 49 treff på ditt søk etter "null"

Miljøpåvirkninger av taredyrking: Ny forskning peker på mange positive effekter

Kategori: Nyhetsarkiv
03.03.2021 Forskningsprosjektet KELPPRO viser at taredyrking kan gjennomføres bærekraftig og med få negative påvirkninger på miljøet. Dette er gode nyheter når vi vet at en kraftig oppskalering av tareindustrien sannsynligvis står på trappene langs norskekysten.

Forsuret eller bare sur?

Kategori: Nyhetsarkiv
23.03.2021 De nordiske landene vurderer forsuring av innsjøer og vassdrag på ulike måter. I en ny rapport foreslår norske, svenske og finske forskere et helt nytt vurderingssystem.

Vannet i norske innsjøer er blitt brunere, men likevel bedre

Kategori: Nyhetsarkiv
18.01.2021 Et kvart århundre etter forrige landsomfattende innsjøundersøkelse, har forskere gjort opp en ny status for hvordan det står til med innsjøene i vårt langstrakte land. Hovedinntrykket er at det står bra til – men at det er store forskjeller i vannkvalitet siden 90-tallet. Det mest iøynefallende, er at vannet er blitt brunere.

Hvor mye er Oslofjorden verdt?

Kategori: Nyhetsarkiv
02.12.2019 Hvordan setter man en økonomisk verdi på en naturressurs? I en ny rapport gir forskere ved NIVA, NINA, SSB og Menon en kunnskapsstatus om økonomiske verdier av Oslofjorden. 

Nye DNA-metoder gir forskerne bedre «fiskelykke»

Kategori: Nyhetsarkiv
15.05.2020 Forskere fra NIVA presenterer nye metoder som gjør det lettere å kartlegge og overvåke fremmede fiskearter i Norge. Bruk av miljø-DNA vil trolig bli et viktig verktøy for fremtidens forskning og forvaltning.

Europas hav står overfor en usikker framtid

Kategori: Nyhetsarkiv
25.06.2020 Europas hav er truet av overutnyttelse av marine ressurser, klimaendringer og forurensning, viser en omfattende rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble publisert i dag. Forskerne bak studien understreker at umiddelbare tiltak er nødvendig for å snu utviklingen, som er en følge av flere tiår med forsømmelse av vårt ansvar for havet.

Overvåking i referanseelver

Kategori: Rapport
08.05.2020 For å følge med på tilstanden til norsk natur overvåkes økosystemer og enkeltarter både på land og i vann gjennom en rekke overvåkingsprogrammer. Ett av programmene, «Overvåking i referanseelver», undersøker den økologiske tilstanden i elver og bekker som har en antatt liten grad av menneskelig påvirkning. Programmet finansieres av Miljødirektoratet og er en del av myndighetenes basisovervåking – en type overvåking som gjennomføres for å følge med på den generelle miljøtilstanden i Norge. NIVA, NINA, Akvaplan-niva og NORCE – med god hjelp fra lokale vannprøvetakere – har gjennomført tre år med overvåking og nå er resultatene fra 2019 klare.

Miljøgiftstatus i Hovinbekken og Mærradalsbekken

Kategori: Nyhetsarkiv
06.04.2020 Det er ikke mange hovedsteder som gir muligheter for urbant elvefiske, men Oslo er et unntak. Med forbedret vannkvalitet i Oslovassdragene øker også etterspørselen blant byens borgere etter å fiske innlandsfisk. For å få kunnskap om kjemisk tilstand i vassdragene, og om ørreten her har nivåer av miljøgifter som er lave nok til at den egner seg som menneskeføde, satte Vannområde Oslo i 2017 i gang en overvåkning. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har siden 2018 sett etter utvalgte miljøgifter i Akerselva, Lysakerelva, Hovinbekken og Mærradalsbekken på oppdrag fra Bymiljøetaten.

Mikroplast funnet i 4 av 5 undersøkte nordiske muslingarter

Kategori: Nyhetsarkiv
25.03.2020 Et omfattende nordisk forskningsprosjekt har sett på mikroplast i marine muslingarter fra totalt hundre ulike steder over hele Norden. Studien viser at mikroplast tas opp i 4 av de 5 undersøkte muslingartene, og at det er store geografiske forskjeller i mikroplastens distribusjonsmønster.

Oslos blå havnepromenade – hvordan utvikle en marin ødemark til gode marine nabolag?

Kategori: Nyhetsarkiv
24.03.2020 Oslo har en rekke mål for Fjordbyen, som å ta vare på og styrke naturmangfoldet i fjorden, flere badeplasser og helårs sjøbad, nedskalert cruisetrafikk og nye friområder. Alt dette krever kunnskap om hva som befinner seg under havoverflaten. Forskere ved NIVA og NMBU har dukket ned i de urbane sjøområdene langs havnepromenaden for å se på dagens situasjon - og potensialet for å utvikle et bedre byrom for både livet under vann og folk på land.