Maia Røst Kile
MSc
Stilling: Forsker
Telefon: +47 402 44 645
Seksjon: Marin biologi
Maia Røst Kile er forsker i seksjon for ferskvannsøkologi. Hun har spisskompetanse på å bruke påvekstalger/makroalger i vurderinger og tilstandsklassifiseringer av vannforekomster i både ferskvann og kystvann i henhold til vanndirektivet. Hun har deltatt og ledet prosjekter innen fagfeltene: eutrofiovervåking, effekter av klimaendringer og effekter av utslipp. Hun har bred erfaring med feltarbeid både i ferskvann og marine miljø, hvor hun bl.a. har jobbet med makroalger, industri og kartleggingsprosjekter, samt har lang erfaring med innsamling av materiale vha dykking. Videre har hun jobbet med biologiske analyser med hovedvekt på artsbestemmelse av bentiske alger. Hun har også bearbeidet data og skrevet rapporter, der fokuset i hovedsak har vært tilstandsklassifisering i henhold til vanndirektivet.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Zinke, Peggy; Lindholm, Markus; Dervo, Børre; Gosselin, Marie-Pierre; Harby, Atle; Kile, Maia R; Kling, Johan; Sundt, Håkon; (2018) Kartlegging av hydromorfologi i norske elver - erfaringer med ulike metoder i Surna og Gudbrandsdalslågen. Vann ISSN 0042-2592. Vol 53 No2 s168-179
  2. Fredriksen, Stein; Gabrielsen, Tove M.; Kile, Maia Røst; Sivertsen, Knut; (2015) Benthic algal vegetation in Isfjorden, Svalbard. Polar Research ISSN 0800-0395. Vol 34 s1-9 doi: 10.3402/polar.v34.25994
  3. Fredriksen, Stein; Kile, Maia Røst; (2012) The algal vegetation in the outer part of Isfjorden, Spitsbergen: revisiting Per Svendsen's sites 50 years later. Polar Research ISSN 0800-0395. Vol 31 doi: 10.3402/polar.v31i0.17538
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre