Marijana Stenrud Brkljacic
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 951 55 927
Marijana Brkljacic er utdannet marinbiolog og en stor del av hennes oppgaver i NIVA er tilknyttet marin overvåking og bløtbunnsøkologi. Som kvalitetsansvarlig for marin bløtbunn har hun et overordnet ansvar for den akkrediterte virksomheten i NIVA iht. ISO 17025 (Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse). Hun utfører akkreditert prøvetaking, sortering og artsidentifisering av marine invertebrater iht. ISO 16665 og har særlig kompetanse innen dyregruppene pigghuder, krepsdyr, varia og bløtdyr. Hun har deltatt i ulike arbeidsgrupper ifm. artsidentifisering, deriblant for krepsdyr (norske marine amfipoder i «NorAmph» prosjektet og cumaceer fra MAREANO) og pigghuder (echinodermer fra dyphavet). Marijana Brkljacic har bred erfaring med både felt- og laboratoriearbeid i forbindelse med store nasjonale overvåkings-prosjekter, deriblant Kystovervåkingsprogrammet (ØKOKYST), Lange overvåkingstidsserier og Miljøgifter i kystområdene (MILKYS), hvor hun bidrar med praktisk gjennomføring, koordinering og resultatrapportering.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  1. Bekkby, Trine; Torstensen, Ragnhild Ryther Grimm; Grünfeld, Lars Andreas Holm; Gundersen, Hege; Fredriksen, Stein; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Walday, Mats Gunnar; Andersen, Guri Sogn; Brkljacic, Marijana Stenrud; Neves, Luiza S.; Hancke, Kasper; (2023) "Hanging gardens" - comparing fauna communities in kelp farms and wild kelp forests. Frontiers in Marine Science ISSN 2296-7745. Vol 10 doi: 10.3389/fmars.2023.1066101
  2. Amaro, T; Bertocci, I; Queiros, A M; Rastelli, E; Borgersen, G; Brkljacic, M; Nunes, J; Sorensen, K; Danovaro, R; Widdicombe, S; (2018) Effects of sub-seabed CO2 leakage: Short- and medium-term responses of benthic macrofaunal assemblages. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 128 s519-526 doi: 10.1016/j.marpolbul.2018.01.068
  3. Borja, Angel; Barbone, Enrico; Basset, Alberto; Borgersen, Gunhild; Brkljacic, Marijana; Elliott, Michael; Garmendia, Joxe Mikel; Marques, João Carlos; Mazik, Krysia; Muxika, Iñigo; Neto, João Magalhães; Norling, Karl; Rodriguez, J. Germán; Rosati, Ilaria; Rygg, Brage; Teixeira, Heliana; Trayanova, Antoaneta; (2011) Response of single benthic metrics and multi-metric methods to anthropogenic pressure gradients, in five distinct European coastal and transitional ecosystems. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 62 No3 s499-513 doi: 10.1016/j.marpolbul.2010.12.009
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre