Marijana Stenrud Brkljacic
MSc
Stilling: Forskningsassistent
Telefon: +47 951 55 927
Marijana Brkljacic er utdannet marinbiolog og en stor del av hennes oppgaver i NIVA er tilknyttet marin overvåking og bløtbunnsøkologi. Som kvalitetsansvarlig for marin bløtbunn har hun et overordnet ansvar for den akkrediterte virksomheten i NIVA iht. ISO 17025 (Generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse). Hun utfører akkreditert prøvetaking, sortering og artsidentifisering av marine invertebrater iht. ISO 16665 og har særlig kompetanse innen dyregruppene pigghuder, krepsdyr, varia og bløtdyr. Hun har deltatt i ulike arbeidsgrupper ifm. artsidentifisering, deriblant for krepsdyr (norske marine amfipoder i «NorAmph» prosjektet og cumaceer fra MAREANO) og pigghuder (echinodermer fra dyphavet). Marijana Brkljacic har bred erfaring med både felt- og laboratoriearbeid i forbindelse med store nasjonale overvåkings-prosjekter, deriblant Kystovervåkingsprogrammet (ØKOKYST), Lange overvåkingstidsserier og Miljøgifter i kystområdene (MILKYS), hvor hun bidrar med praktisk gjennomføring, koordinering og resultatrapportering.