Sirkulær økonomi i sanntid på Akvariet i Bergen

I en verden der presset på naturressursene stadig øker, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt. Å bruke avfallet fra fiskeoppdrett til planteproduksjon kan være en del av løsningen. Konseptet bærer navnet aquaponics.

"I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt", skriver Regjeringen i St. meld nr. 45. (Foto: Åse Åtland/NIVA)

Akvaponi eller aquaponics er et konsept som i liten grad har blitt utforsket i Norge. Systemet baserer seg på å resirkulere vannet slik at næringsstoffer fra fiskeoppdrett kan bli benyttet til planteproduksjon. Plantene tar opp næringssaltene fra fiskeoppdrettet og bidrar til vannrensing sammen med naturlig tilstedeværende mikroorganismer. Etter at næringsstoffene som er skadelige for fisken er tatt opp, blir vannet brukt om igjen i akvakulturproduksjonen.

Industriell symbiose

«Å utnytte ressurser effektivt er essensen i god økonomi», heter det i stortingsmelding nr. 45 - Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi som ble lansert sommeren 2017.

«Sirkulær økonomi innebærer et utvidet syn på hva som er ressurser og hvordan de kan utnyttes mest mulig effektivt. I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet og klimaet at ressurser brukes og gjenbrukes mer effektivt. Ettersom effektiv ressursbruk også er god økonomi, vil en aktiv politikk for sirkulær økonomi også kunne styrke næringslivets grønne konkurransekraft», skriver regjeringen.

Akvaponi er et utmerket eksempel på slik sirkulær økonomi hvor avfallsstoffer utnyttes. Miljøpåvirkningen både fra akvakulturdelen og planteproduksjonen er svært begrenset, siden vannet i begge produksjonene blir resirkulert. Et stikkord her er bærekraft, og industriell symbiose, der avfall fra en aktør er ressurs for en annen, er i vinden for tiden – både nasjonalt og i EUs strategier.

Les også: Å bruke det vi har for mye av til å produsere det vi trenger mer av

Formidling

For å demonstrere eller formidle hvordan et slikt konsept fungerer, har Stiftelsen Akvariet i Bergen, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk Landbruksrådgivings Veksthus, Salmon Group, Ocean Forest, Skolelaboratoriet for realfag, samt de videregående skolene Amalie Skram og Bergen katedralskole samarbeidet om prosjektet «Etablering av et demonstrasjonsanlegg for integrert produksjon av fisk og planter på Akvariet i Bergen». Hordaland fylkeskommune har finansiert prosjektet sammen med egeninnsats fra partnerne og økonomisk støtte fra NIVA.

Utstillingen kan fortsatt sees hos Akvariet.

- Et aquaponics-system i liten skala – som demonstrasjons- eller visningsanlegg - er meget godt egnet til å formidle og informere om systemets viktigste egenskaper og potensiale for kommersiell produksjon, sier Ole-Kristian Hess-Erga, forsker i NIVA.

Bærekraftig konsept

Systemet ble designet for å ivareta de biologiske kravene så godt det lot seg gjøre, samtidig som infrastruktur og visuelle krav ved Akvariet i Bergen satte enkelte begrensinger. Viktige underholdnings- og informasjonselementer ble identifisert og presentert, men vel så viktig har formidlingen og utvikling av et undervisningsopplegg vært.

- Aquaponics-anlegget ved Akvariet i Bergen har på en fin måte bidratt til oppmerksomhet rundt slike bærekraftige konsept til havbruksnæringen, forvaltningen og til fremtidige arbeidstakere, sier Åse Åtland, forskningsleder ved NIVA.

Sist oppdatert 01.02.2018