Til hovedinnhold
English

Arbeidsplan og organisering

OPTAIN-prosjektet er organisert i til sammen ni arbeidspakker med ulike målsettinger og innhold. NIVA leder arbeidspakke 1 og er medleder i arbeidspakke 6.

Video: Dette er OPTAIN-prosjektet

OPTAIN har som mål å bidra til ny kunnskap om vannmiljøtiltak (NSWRM) i små landbruksområder. For å oppnå dette, har prosjektet en rekke delmål som også styrer organiseringen i såkalte arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Case-studier og involvering av ulike aktører og interessenter (ledes av NIVA)

OPTAIN har til sammen 14 casestudier i små landbruksområder i Europa. I denne arbeidspakken jobber vi med å legge til rette for etablering av referansegrupper bestående av ulike aktører og interessenter, også kalt «multi-actor reference groups» (MARG), i hvert case-område.

Å engasjere og kommunisere godt med lokale interessenter er sentralt i OPTAIN. I referansegruppene bidrar gårdbrukere, grunneiere, ulike offentlige etater, interesseorganisasjoner og landbruksrådgivere i diskusjoner og beslutninger blant annet om hvilke tiltak som er mest relevante i deres område og hvilke effekter man ønsker å oppnå. Dette sikrer at forskningen addresserer lokale utfordringer og at lokale aktører føler at de er "medeiere" av kunnskapen og løsningene som blir utviklet. 

Arbeidspakke 1 støtter de lokale case-studielederne i å involvere ulike aktører og utvikle et godt samarbeid med referansegruppene. Gruppene varierer i størrelse og sammensetning mellom de ulike landene, men målsettingene er de samme. 

De ulike case-studiene organiseres av prosjektpartnere i de ulike landene. Den norske case-studien er Kråkstadelva, som er en del av nedbørfeltet til Hobølelva sør-øst i Norge og organiseres av NIBIO. Les mer om case-studiene i OPTAIN her

Arbeidspakke 2: Tiltak og indikatorer (ledes av Universitetet i Bern)

Målet med denne arbeidspakken er å identifisere og dokumentere potensielle vannmiljøtiltak (NSWRM) i samarbeid med de lokale referansegruppene (MARG).  Tiltakenes effekt på miljøet og sosio-økonomiske forhold blir vurdert basert på spørreundersøkelser, og det blir utviklet ulike indikatorer og scenarier for å måle effekten av tiltakene som undersøkes videre i case-studiene.

Arbeidspakke 3:Innhenting av modelleringsdata (ledes av Senter for landbruksforskning - Agrártudományi Kutatóközpont i Ungarn)

Arbeidspakke 3 jobber med å organisere tilgjengelig informasjon som skal brukes i OPTAINs datamodeller og samordne databehandlingen på tvers av de 14 case-studiene. I tillegg blir det identifisert hvilke data som mangler eller ufullstendige, og man bidrar med data om fremtidens klima.

Arbeidspakke 4: Evaluering av vannmiljøtiltakene (NSWRM) (ledes av Warszawa biovitenskapelige universitet)

Arbeidspakke 4 vil bruke datamodeller til å vurdere hvordan de ulike vannmiljøtiltakene fungerer under nåværende og fremtidige klimaforhold, basert på ulike scenarier i hver case-studie.

Arbeidspakke 5: Optimalisering av NSWRM-planer (ledes av UFZ - Helmholtz-senter for miljøforskning)

Arbeidspakke 5 vil jobbe videre med modellene fra arbeidspakke 4 og bruke alogritmer til å finne de mest optimale plasseringene og kombinasjonene av ulike vannmiljøtiltak i hvert nedbørfelt.

Arbeidspakke 6: Syntese og anbefalinger for utvikling av virkemidler (ledes av Universitetet i Ljubljana, med NIVA som medleder)

OPTAIN følger den samme tilnærmingen på tvers av de ulike casestudiene, som gjør at resultatene kan analyseres og sammenstilles på tvers. Målet med arbeidspakke 6 er å samle kunnskap om konteksten i de ulike områdene og utvikle anbefalinger for hvordan man kan utvikle virkemidler i landbruket og vannforvaltningen som støtter bruk av vannmiljøtiltak.

Arbeidspakke 7: Formidling, kommunikasjon og læringsmiljø ledes av International Office for Water - OiEau)

Målet med arbeidspakke 7 er å bidra til at den nye kunnskapen fra OPTAIN blir formidlet og tatt i bruk på en effektiv måte. Kommunikasjonen retter seg mot ulike aktører og målgrupper, inkludert de som jobber med vannmiljøtiltak i praksis, regionale planleggere, beslutningstakere, forskere og offentligheten. Det vil blant annet ble utviklet et læringsnettsted (learning environment) for kunnskap om vannmiljøtiltak.

Arbeidspakke 8: Prosjektledelse og arbeidspakke 9: Etikkkrav (ledes av UFZ- Helmholtz-senter for miljøforskning)

UFZ- Helmholtz-senter for miljøforskning koordinerer og administrerer prosjektet, og er også ansvarlige for å sikre at prosjektet følger en høy etisk standard.