Til hovedinnhold
English
Prosjekter

OPTAIN

Et EU-prosjekt som jobber med tiltak for å holde tilbake og gjenbruke vann og næringsstoffer i små landbruksområder på tvers av Europa. 

folk ved en åker
Prosjektperiode
-
Finansiering
EU Horizon 2020
Eksterne nettsted
optain.eu
Forskningsseksjon
Vann og samfunn
Kontaktperson
Ingrid Nesheim

Om prosjektet

OPTAIN ('Optimal Strategies to Retain and Re-use Water and Nutrients in Small Agricultural Catchments') er et forskningsprosjekt finansiert av EU-programmet Horizon 2020, med mål om å bidra til bedre forståelse og kunnskap om vannmiljøtiltak i landbruket.

Prosjektet samler interessenter og forskere (22 partnere, inkludert NIVA) fra 15 europeiske land for å identifisere de beste kombinasjonene av såkalte vannmiljøtiltak for ulike regionale forhold.

Ved å fylle kunnskapshullene vil prosjektet gi et viktig bidrag til en bærekraftig forvaltning av små landbruksområder.

Bakgrunn for prosjektet

Klimaendringene vil føre med seg både tørke og store nedbørsmengder som blant annet vil påvirke forholdene for matproduksjon. Dette vil føre til økt konflikt mellom bruk av vann og gjødsling i landbruket på den ene siden, og miljøkrav og vannkvalitet på den andre.

Såkalte «natural/small water retention measures» (NSWRM) er tiltak for å holde tilbake vann og/eller næringsstoffer i landbruket, ofte bare kalt "vannmiljøtiltak" på norsk. Ifølge EUs generaldirektorat for miljø kjennetegnes slike naturlige tiltak ved at de støtter grønn infrastruktur og bidrar til miljømål som beskyttelse av naturmangfold og naturrestaurering.

Eksempler er alt fra buffersoner med gress eller trær mellom jorder og vassdrag, fordrøyningsdammer, redusert jordbearbeiding eller bruk av fangvekster. Slike tiltak kan bidra til å adressere samfunnsutfordringer som klimaendringer, naturmangfold og matsikkerhet.

Målsettinger

Det finnes en rekke ulike typer tiltak, men fortsatt mangler det fortsatt kunnskap om hvordan de fungerer på tvers av ulike europeiske klimasoner, typer landbruk, skalaer og spesielt under skiftende klima.

Derfor har OPTAIN som mål å:

  • identifisere effektive teknikker for oppbevaring og gjenbruk av vann og næringsstoffer i små landbruksområder på tvers av biogeografiske regioner i Europa i nært samarbeid med lokale aktører
  • velge vannmiljøtiltak på gårds- og nedbørfeltnivå og optimalisere plasseringer og kombinasjoner med hensyn til både miljø og økonomiske faktorer.

OPTAIN vil bidra til å oppnå flere mål for miljø og bærekraftig utvikling som er del av vann- og landbrukspolitikken i EU. 

Les mer om hvordan prosjektarbeidet er organisert her

Finn ut mer

OPTAIN startet i september 2020 og varer i fem år. Projektet har 14 case-studier i Tyskland, Sveits, Tsjekkia, Italia, Ungarn, Litauen, Latvia, Norge, Slovenia, Belgia, Polen og Sverige.

Les mer om de ulike områdene her.

For mer informasjon og nyheter om prosjektet, besøk OPTAIN-nettsiden eller følg OPTAIN på Facebook.

figure showing core elements of the project
Figuren viser hoveddelene av OPTAIN-prosjektet.