Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Rášša-prosjektet

Rášša-prosjektet: Rettferdig og bærekraftig forvaltning av reinens landskap.

Prosjektperiode
-
Finansiering
Norsk forskningsråd
Forskningsseksjon
Vann og samfunn
Involverte fra Niva
Frode Sundnes

Om prosjektet

Dette samarbeidsprosjektet undersøker forvaltningen av arealer hvor det i dag er konflikter mellom verne- og bruksinteresser. Arealene i fokus er leveområder for vill- og tamrein (reinens landskap) i Norge, med spesielt fokus om villreinområdet på Hardangervidda og tamreinområdet i Finnmark. 

rassa logo.png

Begge disse områdene dekker livsgrunnlaget for reinsdyret (arten Rangifer tarandus) med sesongbeiter, flytteleier og kalving- og brunstområder. Likevel har forvaltningen av de to landskapene ulike politiske mål og ulike kunnskapsleverandører. De oppfattes som to administrative sfærer, styres av ulike sektorer og påvirkes av ulike språklige framstillinger (diskurser) – avhengig om landskapet er bebodd av vill eller tam rein. 

God forvaltning av norske reinsdyrlandskap er avgjørende for å bevare Europas villreinbestand, samisk reindrift og biologisk mangfold generelt. Men landskapene er utsatt for økende press fra ulike arealbruksinteresser og klimaendringer, samtidig som lokale rettighetshavere som grunneiere og reineiere hevder at deres behov, kunnskap og perspektiver ofte er ekskludert i arealforvaltningen. 

Målet med prosjektet

Gjennom deltakende metoder og tett samarbeid med grunneiere og reineiere sammenligner prosjektet arealforvaltningen av vill- og tamreinsområder og belyser hvordan norske reinsdyrlandskap forvaltes, forhandles og skapes i samspillet mellom rettighetshavere, arealbruksinteressenter og beslutningstakere.

Prosjektet undersøker hvilke verdier og kunnskapssystemer som gjenspeiles i arealplanlegging og beslutninger. Prosjektet lager en møteplass der aktørene fra "ville" og "tamme" reinsdyrsområder kan utveksle erfaringer og diskutere felles problemstillinger.

Prosjektet gir også løsninger for en mer inkluderende, rettferdig og helhetlig forvaltning av "ville" og "tamme" reinsdyrlandskap som også kan minimere arealbrukskonfliktene i overgangen til et lavutslippssamfunn.

Dette er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Norsk forskningsråd (prosjektnr. 320697) i perioden 2021-2025. Den fulle tittelen til prosjektet er "Governing, producing, and negotiating reindeer landscapes – towards fair and sustainable use of land" (Reinens landskap – forvaltning, forhandling og samskaping for rettferdig og bærekraftig arealbruk).
 

Personer ser på reinsdyr.
Reinen er samlet for kalvemerking. (Foto: Kathrine I. Johnsen/NIVA)

 

Mer informasjon om Rášša

Nyheter fra prosjektet

RÁŠŠA – FORSKINGSPROSJEKT OM REINEN I TO FORSKJELLIGE LANDSKAP

(Villrein.no, 26. mai 2021) Eit nytt  forskingsprosjekt om «forvaltning, forhandling og samskaping for rettferdig og berekraftig arealbruk i reinens landskap» har sett dagens ljos og hatt sitt fyrste møte. Fire aktørar er involvert: NIVA – Norsk institutt for vannforskning, Nordlandsforskning, Internasjonalt reindriftssenter og Norsk Villreinsenter Sør. Dei to hovudfokus-områda er Hardangervidda og Finnmarksvidda.

 

Prosjektpartnerne

Nordlandsforskning

Internasjonalt reindriftssenter

Norsk villreinsenter sør

Prosjektet er ledet av NIVA ved prosjektleder Kathrine Ivsett Johnsen.