Til hovedinnhold
English
Prosjekter

SABICAS

Naturbaserte løsninger langs elver for å øke klimatilpasning og biologisk mangfold i nedbørfelt under press.

bilde av rødenessjøen i Haldenvassdraget

Om prosjektet

Elver er viktige for naturmangfold fordi svært mange arter lever i områdene rundt dem. Men elvene og naturen omkring dem påvirkes av forurensning, endret arealbruk, naturinngrep og klimaendringer. Flom kan for eksempel skape store ødeleggelser og true sikkerheten til lokalbefolkningen.

For å snu denne negative utviklingen må vi tenke helhetlig og sette inn overordnede tiltak. SABICAS jobber med hele nedbørsfeltet rundt elvene når vi skal vurdere hvilke tiltak som fungerer best for å begrense de negative effektene av klimaendringer og samtidig ta vare på naturen.

SABICAS er et forsknings- og samarbeidsprosjekt mellom en rekke partnere som jobber med forskning, forvaltning og naturmangfold. Gjennom diskusjoner, feltarbeid og såkalte «levende laboratorier» vil vi også involvere lokale brukere og interessenter til å gi viktige innspill til prosjektet og hvilke løsninger som bør prioriteres.

Vi skal studere to nedbørsfelt som er påvirket av menneskelige aktiviteter: Haldenvassdraget i Sørøst-Norge og Gausa i Innlandet. Sammen skal vi utforske hvordan naturbaserte løsninger kan etableres i landskapet langs elvene uten å føre til økonomiske tap. Hovedresultatet fra prosjektet blir en brukervennlig verktøykasse for naturbaserte løsninger i norske vassdrag.

SABICAS skal:

• Veie samfunnsbehov og bruk av landområder opp mot beskyttelse av naturmangfold og klimatilpasning.

• Tette kunnskapshull.

• Foreslå nye, innovative løsninger for NBS i forvaltningen av norske elver.

• Bidra til at NBS med flere funksjoner og nytteverdi på tvers av sektorer tas raskere i bruk i framtiden.

• Bidra til bærekraftig bruk og forvaltning av landområder.

parter-logoer
SABICAS er et samarbeidsprosjekt med partnere fra NIVA, NIBIO, Haldenvassdraget vannområde, Innlandet fylkeskommune, Aarhus universitet, NINA, NGI, Sabima, Norsk landbruksrådgivning, UFZ Senter for miljøforskning og SLU - Sveriges Landbruksuniversitet