Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kartlegging av vasspest i Vannområde Leira-Nitelva 2018

Rapport
Publiseringsår
2018
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Benoît Olivier Laurent Demars, Marc Angles d'Auriac, Jens Thaulow, Roar Brænden, Marit Mjelde

Sammendrag

Hensikten med oppdraget har vært å vurdere utbredelse og risiko for videre spredning av vasspest i Leira-vassdraget. I denne undersøkelsen har vi kombinert feltregistreringer med DNA (miljøDNA)-analyser. Til tross for at vasspest har vært registrert på to lokaliteter i Leira-vassdraget siden 1980-tallet ble det ikke registrert nye lokaliteter i elva eller i kroksjøene/bakevjene. MiljøDNA ble registrert 50 m og 1 km nedstrøms utløpet av Nordbytjern, hvor vasspest har en moderat forekomst. Vår undersøkelse viser at bruk av miljø-DNA kan være egnet for å registrere vasspest i nye områder og når vannet er svært turbid. Den største risikoen for spredning er sannsynligvis med mennesker fra tilgrensende vassdrag eller fra deltaområdet. De habitatene som har størst risiko for videre kolonisering er permanent stillestående vann, med gode oksygenforhold og undervannsplanter. Rapporten anbefaler å følge Handlingsplanen for vasspest og øke bevisstheten hos brukerne av vassdraget.