Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av referanseelver 2019. Basisovervåking i henhold til vannforskriften.

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Jan-Erik Thrane, Jonas Persson, Maia Røst Kile, Knut Andreas Eikland Bækkelie, Knut Marius Myrvold, Øyvind Aaberg Garmo, Merete Grung, Jose-Luis Guerrero, Heleen de Wit, Therese Fosholt Moe

Sammendrag

Rapporten presenterer resultatene fra 2019, som var andre år med overvåking i 40 vannforekomster. Vannforekomstene dekket alle økoregioner og mange ulike elvetyper, men det er knyttet relativt stor usikkerhet til en del av resultatene. Basert på en samlet vurdering av alle biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer oppnådde kun fem av 40 vannforekomster miljømålet om god eller svært god økologisk tilstand. Det var fiskeindeksen og forsuringsindeksen for påvekstalger som var bestemmende for at miljømålet ikke ble nådd for hoveddelen av vannforekomstene. Med hensyn til eutrofieringspåvirkning nådde alle vannforekomstene (bortsett fra ett leirvassdrag) miljømålet. Med unntak av fire vannforekomster ble miljømålet nådd med hensyn til organisk belastning (ASPT-indeksen for bunndyr). For forsuringsparameterne oppnådde kun 10 av 26 forsuringsfølsomme vannforekomster miljømålet. De fleste av de 16 som viste tegn til forsuring (og dermed ikke oppnådde miljømålet) lå på Sørlandet og i Midt-Norge. Det er behov for mer data og en sammenstilling av referanseverdier for de ulike forsuringsindeksene/parameterne før vi konkluderer med at såpass mange vannforekomster faktisk er forsuret. For fiskeindeksen er det tydelig at det er behov for mer data og en revidering av indeksen, da kun to vannforekomster havnet i svært god tilstand, og hele 22 vannforekomster ikke nådde miljømålet. Det ble observert lave konsentrasjoner av de fleste miljøgiftene i biota (fisk), med unntak av kvikksølv, polybromerte difenyletere og PCB7, som alle lå over grenseverdiene i alle vannforekomster der disse ble målt. I vann ble det i hovedsak målt lave konsentrasjoner av metaller, med unntak av de tre leirvassdragene, hvor enkelte prøver overskred grenseverdiene.