Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking av referanseelver - Utprøving av klassifiseringssystemet for basisovervåking i referansevassdrag

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Leonard Sandin, Jan-Erik Thrane, Jonas Persson, Maia Røst Kile, Knut Andreas Eikland Bækkelie, Knut Marius Myrvold, Øyvind Aaberg Garmo, Merete Grung, Jose-Luis Guerrero, Heleen de Wit, Therese Fosholt Moe

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet for referanseelver har pågått siden 2017, og 2020 var andre år med undersøkelser i de 33 vannforekomstene som første gang ble undersøkt i 2018. Vannforekomstene dekker mange ulike elvetyper i flere økoregioner. I tillegg til økologisk og kjemisk tilstandsklassifisering av lite påvirkede vannforekomster, har programmet som mål styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier; fange opp langsiktige endringer i vanntilstand; og teste ut metodikk for tilstandsklassifisering. Basert på en samlet vurdering av alle biologiske og fysisk-kjemiske kvalitetselementer oppnådde 13 av 34 stasjoner god økologisk tilstand, og ingen svært god tilstand. Om vi ser bort fra fiskeindeksen (som i dag ikke er godt egnet til klassifisering i alle typer vannforekomster) oppnår 12 vannforekomster god tilstand og 6 svært god tilstand. Moderat eller dårligere tilstand for bunndyrindeksen for organisk belastning (ASPT), forsuringsindeksen for påvekstalger (AIP), samt forhøyede nivåer av PCB7 i fisk, er hovedårsakene til at ikke flere vannforekomster oppnår miljømålet samlet sett. Det er knyttet relativt stor usikkerhet til flere av indeksene og den samlede klassifiseringen, og det er usikkert i hvilken grad mange av vannforekomstene faktisk avviker fra referanse-tilstand. Det ble observert lave konsentrasjoner av de fleste miljøgiftene, med unntak av kvikksølv og polybromerte difenyletere (PBDE), som lå over grenseverdiene for alle 11 vannforekomster der disse var målt. For PCB7 lå 4 av 11 vannforekomster over grenseverdiene og PFOS oversteg grenseverdiene i to vannforekomster.