Til hovedinnhold
English
Nyheter

Nitrogen forurenser mer enn antatt

En ny, europeisk rapport tyder på at naturen er mer følsom for nitrogen enn det vi har trodd, og anbefaler nye og strengere tiltak. Konsekvensene kan bli at landbruket må redusere utslipp – i hvert fall i deler av Europa.
Publisert:
Nøkkelforskere
Heleen de Wit

I en ny rapport fra FNs luftkonvensjon (Konvensjonen om langtransportert, grenseoverskridende luftforurensning) revurderes tålegrensene for skadelig nitrogentilførsel til miljøet fra lufta. Rapporten er basert på en analyse av vitenskapelig litteratur fra de siste ti årene av et team av 45 ledende europeiske nitrogeneksperter – blant annet Heleen de Wit, seniorforsker i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). 

– Her snakker vi om en tung, vitenskapelig rapport, som kan sammenlignes med IPCC-rapporter. Rapporten viser at skog, lynghei, overflatevann og andre økosystemer er mer følsomme for atmosfærisk nitrogenforurensning enn tidligere antatt, sier de Wit. 

Mye fra landbruk 

Rapporten understreker igjen behovet for å redusere mengden nitrogen som slippes ut i miljøet. I stor grad kommer utslippene fra landbruket, men også fra kjøretøy og industrien.  

– Problemet er mest alvorlig for sensitive økosystemer i nærheten av landbruksområder med stor husdyrtetthet, eller nær trafikkerte motorveier og industriområder, sier de Wit.  

Nitrogenforbindelsene kan imidlertid fraktes over store avstander og påvirke økosystemer langt unna, også på tvers av landegrenser. 

NIVA-forskeren tror at rapporten vil kunne få store konsekvenser for hvordan landbruket organiseres.  

– For å redusere nitrogenforurensning i Nederland, som har høyest husdyrtetthet i Europa, annonserte regjeringen nylig planer om å kompensere bøndene for å redusere antall husdyr, i tillegg til flere andre ganske dramatiske tiltak. Dette har ført til store protester fra nederlandske bønder, sier de Wit.  

Andre land med høy husdyrtetthet, som Belgia og Tyskland, vil trolig også måtte øke innsatsen for å redusere nitrogenforurensning for å beskytte sensitive økosystemer. 

Også et problem i Norge 

Også her i Norge et er nitrogen et problem. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er landbruket den største enkeltkilden til nitrogenutslipp, med 37 prosent av de totale utslippene i 2021. 

Skadelige utslipp av nitrogen til luft omfatter utslipp av nitrogenoksider og ammoniakk. Luftfart, sjøfart, olje- og gassutvinning og veitrafikk er de største kildene til utslipp av nitrogenoksider i Norge, mens nesten alt ammoniakkutslippet kommer fra landbruket. 

– I den norske offentligheten snakkes det mye om Oslofjorden og nitrogenrensing, men det er ikke bare i Oslofjorden det er for mye nitrogen. Faktisk er tålegrensen for atmosfærisk nitrogenforurensning overskredet for en femtedel av Norges areal – det meste i Sør-Norge, sier de Wit.  

Nitrogenet som slippes ut, faller ned og tas opp i økosystemene eller renner ut i elver og innsjøer. Noe ender til slutt også i fjordene. 

– Overskudd av nitrogen forstyrrer balansen i økosystemene og påvirker biologisk mangfold. For eksempel kan man se at områder som tidligere hadde mye lyng, blir mer dominert av gress, og at innsjøer kan få økt algevekst, avslutter NIVA-forskeren.  

Sist oppdatert