Til hovedinnhold
English
Prosjekter

PROLAND - Beskytte landbruket mot plastforurensning

I PROLAND undersøker vi kilder til plastforurensning i landbruksjord. I prosjektet skal fire kilder som kan tilføre plastforurensning i jorda undersøkes: avløpsslam, kompost og biorest, landbruksplast og avsetninger fra atmosfæren. Konsentrasjoner av plast, plasttyper og additiver knyttet til plast skal kvantifiseres i landbruksjord fra ulike områder. Videre skal det vurderes hvilke risikoer mikroplast, plastadditiver og plantevernmidler utgjør for jordøkosystemet. Her skal ulike eksponerings- og mobilitetsstudier i laboratoriet gjennomføres.

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeids- og kompetanseprosjekt. For å nå interessenter og få en god dialog med dem tar prosjektet i bruk inkluderende metoder som Design Thinking og Deep Dive-analyser. Kunnskap om interessentenes erfaringer og utfordringer med landbruksplast vil innhentes. Prosjektet har som hovedmål å bidra til å redusere plastforurensning i landbruksjord.

Arbeidspakker

Arbeidspakke 1 ledes av Rachel Hurley (NIVA). Her skal fire viktige kilder til plast i landbruksjord identifiseres: slam, kompost og biorest, plastprodukter som anvendes i landbruket og atmosfæriske deposisjoner. Følgende leveranser fra AP 1 forventes:

  • Datasett som viser kilder til plast i landbruksjord
  • Et kart som viser landbruksjord mulige eksponeringer til ulike plastkilder

Arbeidspakke 2 ledes av Sissel Brit Ranneklev (NIVA). I denne arbeidspakken skal innhold av mikroplast og miljøgifter som kan knyttes til plast i landbruksjord kvantifiseres.  Følgende leveranse fra AP 2 forventes:

  • Datasett som viser konsentrasjoner av mikroplast og type plastpolymer i landbruksjord
  • Datasett som viser konsentrasjoner av ulike miljøgifter i landbruksjord som kan knyttes opp mot funn av plast

Arbeidspakke 3 ledes av Claire Coutris (NIBIO) og har som oppgave å undersøke hva som skjer med plast i jord, i hvilken grad ulike organismer i jord eksponeres for mikroplast, og hva effektene av dette er. Kunnskap om eksponering og giftighet er avgjørende for å vurdere risiko. Følgende leveranser forventes av AP 3:

  • Oversikt over mobilitet av mikroplast og adsorberte stoffer i ulike jordtyper
  • Oversikt over faktorer som påvirker eksponering for mikroplast i utvalgte jordorganismer
  • Sammenliknende data for giftighet av mikroplast og adsorberte stoffer overfor ulike jordorganismer

Arbeidspakke 4 ledes av Birgitta Ralston (Bioregion Institute). Fra NIVA deltar Cecilie Baann, Jannike Falk-Andersson og Line Johanne Barkved. I arbeidspakken innhentes informasjon og utfordringer interessenter har med landbruksplast. Her samles interessenter på tvers av landbruksnæringa slik som bønder, forvaltning, ideelle organisasjoner, industri og retur- og gjenvinningsbransjen. I arbeidspakken skal det utarbeides en håndbok basert på Design Thinking og Deep Dive-analyser. Metodene som beskrives i håndboken har som mål å utvikle løsninger for fremtidig reduksjon av plastforbruk, hindre plastforurensning i landbruksjord og øke sirkularitet av landbruksplast. Følgende leveranser fra AP 4 forventes:

  • Oversikt over bøndenes erfaringer og utfordringer med landbruksplast
  • Idéverksted med brukere og interessenter
  • Utvikling av en ny metode for brukerinkludering basert på Design Thinking og Deep Dive

Arbeidspakke 5 ledes av NIVA og sammenfatter prosjektets kommunikasjonsarbeid. Her vil intern prosjektside, sosiale medier, samt relevante forum som Forum Landbruksplast og IKHAPP anvendes for formidling.