Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Tiltaksovervåking i kalkede laksevassdrag – deloppdrag Agder

Prosjektet dreier seg om biologisk og vannkjemisk overvåking av effekten av kalking i 9 laksevassdrag i Agder. Ved aktiv bruk av resultatene fra overvåkingen reguleres kalkingen i takt med endrede vannkvalitetsforhold, og optimaliseres slik både økologisk og økonomisk.

Elv som renner gjennnom skog
Prosjektperiode
-
Finansiering
Miljødirektoratet
Forskningsseksjon
Nedbørfeltprosesser
Kontaktperson
Øyvind Kaste
Involverte fra Niva
James Edward Sample

Om prosjektet

Tidsrom: 1985 - (pågående prosjekt)

Siste kontraktsperiode: 2020-2023

Samarbeidspartnere: NINA, NORCE

Les om programmet hos Miljødirektoratet

Prosjektet dreier seg om biologisk og vannkjemisk overvåking av effekten av kalking i 9 laksevassdrag i Agder.

Det gjennomføres undersøkelser av ungfisk (feltundersøkelse høst) og bunndyr (vår- og høstprøver) annethvert år på et fast stasjonsnett. I tillegg blir det i Miljødirektoratets regi tatt vannprøver minimum én gang i måneden, hvor resultatene skal inkluderes (dvs. sammenstilles og vurderes) i overvåkingen hvert år.

I inneværende anbudsperiode (2020-2023) skal NIVA også gjennomføre kvalitetskontroll av vannkjemidata fra alle tre deloppdragene i tiltaksovervåkingen (23 vassdrag, ca. 4500 vannprøver per år). Resultatene fra de biologiske og kjemiske undersøkelsene sammenstilles i en årlig rapport utgitt av Miljødirektoratet, hvor utviklingen over tid vises, måloppnåelsen ved kalkingen evalueres, og behovet for endringer i kalkingsstrategien vurderes.

Oppdraget gjennomføres i samarbeid med NINA og NORCE som har ansvar for undersøkelsene av fisk og bunndyr.

Data fra prosjektet brukes til effektkontroll av kalkingsvirksomheten i laksevassdrag, samt økologisk tilstandsklassifisering iht. vannforskriften/EUs vanndirektiv.