Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kartfesting og klassifisering av marin natur på Svalbard – et prosjekt for Svalbards miljøvernfond

Rapport
Publiseringsår
2017
Eksterne nettsted
Cristin
Fulltekst
Sammendrag
Arkiv
Forfattere
Trine Bekkby, Jon Albretsen, Boele Kuipers, Paul Eric Renaud, Hege Gundersen, M Włodarska-Kowalczuk

Sammendrag

Dette prosjektet har hatt som mål å integrere, modellere og tilgjengeliggjøre marine grunnkart for Svalbard. Dyp, strøm, saltholdighet, temperatur, ulike terrengforhold (inkl. skråning, bassenger) og områder med skred og usortert sediment har blitt modellert og/eller avgrenset på grov skala (for hele Svalbard), på mellomskala (for utvalgte fjorder) og/eller på fin skala (for Kongsfjorden). Vi har sammenstilt data på tare og sedimentlevende dyr (infauna) og klassifisert hvilke områder i Kongsfjorden som mest sannsynlig egner seg for tarevekst og som potensielt kan ha over gjennomsnittlig høyt antall individer i sedimentene.