Merete Schøyen
cand.scient.
Stilling: Seniorforsker
Telefon: +47 916 32 808
Merete Schøyen er seniorforsker og marinbiolog ved seksjon for Miljøgifter ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i Oslo. Hun har over 20 års erfaring med marin forskning, overvåking og rådgivning. Hovedkompetansen er innen miljøgiftkartlegging av tilstand, tidstrender og effekter i organismer og sedimenter i fjorder og kystvann. Spesialkompetansen er kjønnsforstyrrelse hos snegler. Hun har god erfaring innen basisovervåking og tiltaksorientert overvåking. Klassifisering av økologisk og kjemisk miljøtilstand for biota og sedimenter i henhold til vannforskriften, er sentral i overvåking av sjøresipienter relatert til industriutslipp. Forskningsfeltet omfatter miljøproblemer, miljøkjemi og økotoksikologi. Hun jobber hovedsakelig med dataanalyser, rapportering og presentasjon, og har betydelig erfaring med vurdering av store datasett og lange tidsserier. Dessuten har hun bred og lang toktleder- og felterfaring innen koordinering og logistikk av store overvåkingstokt med diverse utstyr på ulike fartøyer. Hennes erfaringer inkluderer blant annet prøvetaking av sjøvann, plante- og dyreplankton, snegl, blåskjell, fisk, sedimenter og bløtbunnsfauna. Geografisk spenner prosjektene fra Sørlandet til Svalbard. Hun er prosjektleder for flere store nasjonale prosjekter (eksempelvis MILKYS) hvor oppdragsgivere er forvaltning (Miljødirektoratet, Statsforvaltere, kommuner), samt nasjonal og internasjonal industri. I tillegg til marine forskningsinteresser, har hun 12 års erfaring med HMS-arbeid som verneombud (2005-2008) og hovedverneombud (2009-2016) gjennom omfattende omstillingsprosesser. Schøyen var ansattvalgt styremedlem i stiftelsen NIVA (Oslo, Bergen, Grimstad, Hamar, Solbergstrand, København) i to perioder (for 2014-2015 og 2016-2017). Hun er deltaker i den nasjonale gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen). Hun har forfattet en rekke vitenskapelige publikasjoner og rapporter.

Use the tab and enter or arrow keys to move between tabs

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Beyer, Jonny; Song, You; Tollefsen, Knut-Erik; Berge, John Arthur; Tveiten, Lise Ann; Helland, Aud; Øxnevad, Sigurd; Schøyen, Merete; (2022) The ecotoxicology of marine tributyltin (TBT) hotspots: A review. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 179 doi: 10.1016/j.marenvres.2022.105689
 2. Bronzo, Laura; Lusher, Amy L.; Schøyen, Merete; Morigi, Caterina; (2021) Accumulation and distribution of microplastics in coastal sediments from the inner Oslofjord, Norway. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 173, Part B doi: 10.1016/j.marpolbul.2021.113076
 3. Schøyen, Merete; Green, Norman W; Hjermann, Dag Ø; Tveiten, Lise Ann; Beylich, Bjørnar; Øxnevad, Sigurd; Beyer, Jonny; (2019) Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 144 s1-8 doi: 10.1016/j.marenvres.2018.11.011
 4. Powell, David E; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Gerhards, Reinhard; Böhmer, Thomas; Koerner, Martin; Durham, Jeremy; Huff, Darren; (2018) Bioaccumulation and trophic transfer of cyclic volatile methylsiloxanes (cVMS) in the aquatic marine food webs of the Oslofjord, Norway. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 622-623 s127-139 doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.11.237
 5. Schøyen, Merete; Allan, Ian; Ruus, Anders; Håvardstun, Jarle; Hjermann, Dag Øystein; Beyer, Jonny; (2017) Comparison of caged and native blue mussels (Mytilus edulis spp.) for environmental monitoring of PAH, PCB and trace metals. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s221-232 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.025
 6. Beyer, Jonny; Green, Norman Whitaker; Brooks, Steven; Allan, Ian; Ruus, Anders; Gomes, Tania; Bråte, Inger Lise Nerland; Schøyen, Merete; (2017) Blue mussels (Mytilus edulis spp.) as sentinel organisms in coastal pollution monitoring: A review. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s338-365 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.024
 7. Ruus, Anders; Hjermann, Dag Øystein; Beylich, Bjørnar; Schøyen, Merete; Øxnevad, Sigurd; Green, Norman Whitaker; (2017) Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Marine Environmental Research ISSN 0141-1136. Vol 130 s85-92 doi: 10.1016/j.marenvres.2017.07.018
 8. Langford, Katherine; Øxnevad, Sigurd; Schøyen, Merete; Thomas, Kevin V; (2014) Do antiparasitic medicines used in aquaculture pose a risk to the Norwegian aquatic environment?. Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 48 No14 s7774-7780 doi: 10.1021/es5005329
 9. Tveiten, Lise Ann; Schøyen, Merete; Walday, Mats; (2013) Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt. Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No3 s325-332
 10. Hallanger, Ingeborg Gammelsæter; Ruus, Anders; Warner, Nicholas Alexander; Herzke, Dorte; Evenset, Anita; Schøyen, Merete; Gabrielsen, Geir W.; Borgå, Katrine; (2011) Differences between Arctic and Atlantic fjord systems on bioaccumulation of persistent organic pollutants in zooplankton from Svalbard. Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 409 No14 s2783-2795 doi: 10.1016/j.scitotenv.2011.03.015
 11. Ruus, Anders; Green, Norman Whitaker; Måge, Amund; Amundsen, Carl; Schøyen, Merete; Skei, Jens; (2010) Post World War II orcharding creates present day DDT-problems in The Sorfjord (Western Norway) - A case study. Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 60 No10 s1856-1861 doi: 10.1016/j.marpolbul.2010.06.048
 12. Plejdrup, Jonas; Pertoldi, Cino; Simonsen, Vibeke; Schøyen, Merete; Bayley, Mark; (2006) Genetic and morphological diversity in populations of Nucella lapillus (L.; neogastropoda) in response to tributyltin contamination. Ecotoxicology and Environmental Safety ISSN 0147-6513. Vol 64 No2 s146-154
 13. Schøyen, Merete; Kaartvedt, Stein; (2004) Vertical distribution and feeding of the copepod Chiridius armatus. Marine Biology ISSN 0025-3162. Vol 145 s159-165
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

Andre