Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Overvåkning av miljøgifter i kystområdene (MILKYS)

Programmet følger med på nivåer, trender og effekter av de mest miljøfarlige tungmetallene og organiske miljøgifter i marine organismer langs hele norskekysten, fra Oslofjorden til Varangerfjorden, og på Svalbard.

Nærbilde av blåskjell
Prosjektperiode
-
Finansiering
Miljødirektoratet
Kontaktperson
Merete Schøyen

Om prosjektet

Tidsrom: 1981- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025


Les om programmet hos Miljødirektoratet

Biologiske effekter undersøkes på et utvalg av stasjonene for å vurdere hvilken påvirkning miljøgifter har på organismer. Resultater fra programmet benyttes til internasjonale avtaler i regi av EU og i OSPAR, men også til nasjonale og lokale utslippsregulerende tiltak og bidrar til vurdering av Tryggsjømat. Hensikten er også å bidra til å stanse bruk og utslipp av helse- og miljøskadelige stoffer.

Relevante parametere er blant annet metaller, og en rekke uorganiske og organiske miljøgifter. Programmet har opp gjennom årene overvåket sediment, blåskjell, snegl, reker, dypvannsfisk så vel som torsk og en rekke flatfisk arter. Programmet har også inkludert blant annet kildesporing ved hjelp av radioaktive isotoper eller utvidet stasjonsnett, forekomst av mikroplast, bruk av passive prøvetakere og kortvarig, mer intensiv overvåking i tid og rom for å sjekke hvor robuste ICES/OSPAR-metodene vi anvender er.

Programmet har ved flere anledninger tatt et statistisk «dypdykk» i databasen for å avdekke for eksempel stedsgradienter eller bedre forklaringsvariabler. Programmet har utviklet et nytt begrep kalt antatt provisorisk høy referansekonsentrasjon for miljøgifter (PROREF, Norwegian provisional high reference contaminant concentrations).

Dataene vises hos ICES (The International Council for the Exploration of the Sea), som har ansvar for dataforvaltning for OSPAR (The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic), og i Vannmiljø-databasen til Miljødirektoratet.

Mer informasjon

Arbeidet har resultert i en rekke rapporter:

Schøyen, M., Grung, M., Lund, E., Hjermann, D., Ruus, A., Øxnevad, S., Christensen, G. (Akvaplan-niva), Beylich, B., Jenssen, M. T. S., Tveiten, L., Håvardstun, J., Eftevåg, V., Bæk, K. 2023. Contaminants in coastal waters 2022. Miljødirektoratet rapport 2623/2022. NIVA-rapport 7912-2023.

Schøyen, M., Grung, M., Lund, E., Hjermann, D., Ruus, A., Øxnevad, S., Beylich, B., Jenssen, M. T. S., Tveiten, L., Håvardstun, J., Ribeiro, A. L., Doyer, I., Bæk, K. 2022. Contaminants in coastal waters 2021. Miljødirektoratet rapport 2362. NIVA-rapport 7784-2022.

Schøyen, M., Lund, E., Hjermann, D., Ruus, A., Beylich, B., Jenssen, M. T. S., Tveiten, L., Håvardstun, J., Ribeiro, A. L., Doyer, I., Bæk, K., Grung, M., Øxnevad, S. 2021. Contaminants in coastal waters of Norway 2020. Miljødirektoratet rapport 2124. NIVA-rapport 7686-2021.

Green, N. W., Schøyen, M., Hjermann, D. Ø., Øxnevad, S., Ruus, A., Grung, M., Beylich, B., Lund, E., Tveiten, L., Jenssen, M. T., S., Håvardstun, J., Ribeiro, A. L., Doyer, I., Bæk, K. 2020. Contaminants in coastal waters of Norway 2019. Miljødirektoratet rapport 1894. NIVA-rapport 7565-2020.
 
Green, N. W., Schøyen, M., Hjermann, D. Ø., Øxnevad, S., Ruus, A., Beylich, B., Lund, E., Tveiten, L., Jenssen, M. T., S., Håvardstun, J., Ribeiro, A. L., Doyer, I., Rundberget, J. T., Bæk, K. 2019. Contaminants in coastal waters of Norway 2018. Miljødirektoratet rapport 1937. NIVA-rapport 7581-2021.

Green, N., Schøyen, M., Hjermann, D.Ø., Øxnevad, S., Ruus, A., Lusher, A., Beylich, B., Lund, E., Tveiten, L., Håvardstun, J., Jenssen, M.T.S., Ribeiro, A.L., Bæk, K. 2018. Contaminants in coastal waters of Norway 2017. Miljødirektoratet-rapport M-1120. NIVA-rapport 7302-2018.

Programmet har også avstedkommet flere artikler:

Ruus, A., Hjermann, D., Beylich, B., Schøyen, M., Øxnevad, S., Green, N. 2017. Mercury concentration trend as a possible result of changes in cod population demography. Marine Environmental Research 130 (2017) 85-92.

Schøyen, M., Green, N. W., Hjermann, D. Ø., Tveiten, L., Beylich, B., Øxnevad, S., Beyer, J. 2019. "Levels and trends of tributyltin (TBT) and imposex in dogwhelk (Nucella lapillus) along the Norwegian coastline from 1991 to 2017”. Marine Environmental Research 144 (2019) 1-8.

Tveiten, L., Schøyen, M., Walday, M. 2013. Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt. Hope for sex disturbed snails – monitoring of imposex and intersex show that banning TBT has had a positive effect (in Norwegian, English summary). VANN (2013) 03: 325-332.8 pp.

Arbeidet bidrar til rapporter og oppdatering av miljøgiftindikatorer hos Miljøstatus.no for de tre havområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak:

Vee, I., Frantzen, S., van der Meeren, G., Arneberg, P. (redaktører/editors). 2023. Forfattere av rapporten/authors of the report: Jon Albretsen, Per Arneberg, Karen Assmann (HI), Philipp Assmy (NP), Pernilla Bohlin-Nizzetto (NILU), Knut Yngve Børsheim, Melissa Chierici (HI), Kai Håkon Christensen (MET), Padmini Dalpadado (HI), Markus Diesing (NGU), Lars Christian Espenes (Sdir), Tone Falkenhaug (HI), Per Fauchald (NINA), Sylvia Frantzen, Anne Kirstine Frie (HI), Sebastian Gerland, Bjørn Einar Grøsvik (HI), Hege Gundersen (NIVA), Kjell Gundersen (HI), Kasper Hancke (NIVA), Eldbjørg Heimstad (NILU), Vivian Husa, Randi Ingvaldsen, Anders Jelmert (HI), Henning Hensen (NGU), Louise Kiel Jensen (NP), Martin Jensen (OD), Josefina Johansson (HI), Hanne Johnsen (NP), Lis lindal Jørgensen (HI), Kit Kovacs (NP), Øystein Leiknes (Mdir), Deanna Marie Leonard (HI), Svein-Håkon Lorentsen (NINA), Erik Askov Mousing, Kjell Magnus Norderhaug (HI), Elisabet Rosendal (Mdir), Jorge Sanchez-Borque (OD), Merete Schøyen (NIVA), Øystein Skagseth (HI), Hilde Kristin Skjerdal (DSA), Mette Skern-Mauritzen, Morten D Skogen (HI), Kristine Orset Stene (Mdir), Guldborg Søvik (HI), Terje Thorsnes (NGU), Gro van der Meeren, Ida Vee (HI) og Cecilie H. von Quillfeldt (NP). Status for miljøet i norske havområder - Rapport fra Overvåkingsgruppen 2023/Status of the environment in Norwegian marine areas - Report from the Advisory Group on Monitoring 2023. Rapport fra Havforskningen nr. 2023-24./Report from Marine Research no. 2023-24. 172 s./172 pp. ISSN: 1893-4536.

Frantzen, S., Boitsov, S., Dehnhard, N., Duinker, A., Grøsvik, B. E., Heimstad, E., Hjermann, D.,  Jensen, H., Jensen, L.K., Leiknes, Ø., Nilsen, B., Routti, H., Schøyen, M., Skjerdal, H. K. 2022. Forurensning i de norske havområdene - Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Rapport fra Overvåkingsgruppen 2021. Pollution in the Norwegian sea areas - Barents Sea, Norwegian Sea and North Sea. Report from the Monitoring Group 2021. Rapport fra havforskningen nr. 2022-3. 04.03.2022. ISSN: 1893-4536. 87 s.

Jensen, H. K.B., Thorsnes, T., Skjerdal, H. K., Heldal, H, E., Boitsov, S., Larsen, L.-H., Schøyen, M. 2023. «Forurensning i sedimenter i Barentshavet».

Schøyen, M., Hjermann, D., Mentzel, S., Karud, J., Skjerdal, H. K., Heldal, H. E., Boitsov, S., Frantzen, S., Nilsen, B. M. 2024. «Forurensning i torsk i Barentshavet». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Schøyen, M., Hjermann, D., Mentzel, S. 2023. «Forurensning i blåskjell langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Schøyen, M., Hjermann, D., Karud, J. 2021. «Imposex hos purpursnegl – Nordsjø- og Skagerrakkysten». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Green, N., Hjermann, D., Karud, J., Skjerdal, H. K., Heldal, H. E., Boitsov, S., Frantzen, S., Nilsen, B. M. 2021. «Forurensning i torsk i Barentshavet». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Schøyen, M., Hjermann, D., Karud, J., Franzen, S., Nilsen, B., Skjerdal, H. K., Heldal, H. E. 2021. «Forurensning i kysttorsk i Norskehavet». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Green, N., Hjermann, D., Karud, J., Franzen, S., Nilsen, B., Heldal, H. E., Boitsov, S., Skjerdal, H. 2021. «Forurensning i torsk i Nordsjøen». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Green, N., Hjermann, D., Karud, J. 2020. «Forurensning i blåskjell langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Schøyen, M., Hjermann, D., Karud, J. 2021. «Miljøgifter i blåskjell langs kysten av Norskehavet». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Green, N., Hjermann, D., Karud, J. 2021. «Miljøgifter i blåskjell i Nordsjøen». miljostatus.miljodirektoratet.no. 

Hvis du vil vite mer om temaet:

Gamle advarsler om kriserammede Oslofjorden”. Nettutgave 18.04.2024, papirutgave 20.04.2024. Dagsavisen.

Fortsatt høye nivåer av miljøgifter i indre Oslofjord og andre urbane områder” 19.03.2024.

Vårt kjemiske liv – miljøgiftene rundt oss” av Unni Eikeseth. Bok utgitt på Spartacus forlag i 2023. Kapittel 2 “Det er håp! Ei historie om purpursnigelen” s. 19-27. “Boka fortel også historia om kjønnsforvirra purpursniglar, og korleis det førte til eit internasjonalt forbod”.

1. desember - Ekko - NRK Radio. NRK podcast om DDT 01.12.2022.

Abels bakgård - Abels tårn - radio - NRK Radio. NRK podcast om DDT og PFAS 02.12.2022.

“Lavere nivåer av miljøgifter langs norskekysten – men fortsatt høye konsentrasjoner av kvikksølv i torsk i enkelte urbane områder”. 26.01.2021. 

“50 år med kjønnsforstyrrede snegler – fra miljøproblem til gladsak”. Aftenposten Viten. 09.01.2020. 

Miljøgiftforbud virker: Kjønnsforstyrrede purpursnegler er friskmeldte”. 28.11.2018. 

Kjønnsforvirrede snegler blir normale igjen”. NRK P2 Ekko radio og podcast. 27.11.2018.