Til hovedinnhold
English
Prosjekter

EcoScope

EcoScope skal utvikle en effektiv, helhetlig og økosystembasert tilnærming til bærekraftig fiskeriforvaltning. Den skal enkelt kunne tas i bruk av både interessenter og sluttbrukere, herunder beslutningstakere og rådgivende organer. 

Prosjektperiode
-
Finansiering
EU
Eksterne nettsted
ecoscopium.eu

Om prosjektet

Fiskeriene er en viktig årsaksfaktor i ulike fiskebestanders dynamikk, og overfiske er den viktigste årsaken til utarming av fiskebestander på verdensbasis. Dagens fiskeriforvaltning er hovedsakelig basert på én- eller flerartstilnærminger og har ikke lyktes med å beskatte fiskebestandene på en bærekraftig måte. 

Behovet for en helhetlig, økosystembasert fiskeriforvaltning er nå presserende. Internasjonale, regionale og nasjonale reguleringer krever også at fiskebestandene forvaltes på en bærekraftig måte. 

EcoScope skal utvikle en plattform i form av et e-verktøy som skal organisere og homogenisere datasett om fiskerier og klimatiske, oseanografiske, biogeokjemiske og biologiske forhold i europeiske havområder. Informasjonen skal gis et enhetlig standardformat og vil bli presentert for brukerne gjennom brukervennlige, elektroniske kartlag. 

Prosjektet skal også utvikle en EcoScope Toolbox. Gjennom et tverrfaglig poengsystem vil denne integrere oseanografiske, klimatiske, miljømessige, biologiske, samfunnsmessige, økonomiske og habitat- og fiskerirelaterte indikatorer. Verktøykassen vil bruke kunstig intelligens og maskinlæring i økosystemforvaltningen. Den vil inneholde økosystemmodeller, sosioøkonomiske indikatorer og verktøy for vurdering av tilstanden til systemet som helhet. Disse kan brukes til å undersøke og utvikle scenarier for fiskeriforvaltning og havpolitikk samt til simuleringer for marin arealplanlegging. EcoScopes ambisjon er at EcoScope Toolbox skal bli et universelt vurderingssystem som kan brukes over hele verden. 

I tillegg skal prosjektet utvikle en rekke verktøy for kapasitetsbygging, som nettkurs, dokumentarfilmer, webinarer, spill og en mobil-app. Alle disse verktøyene vil være tilgjengelige for interessenter gjennom EcoScope Academy for å fremme en effektiv, økosystembasert fiskeriforvaltning og sikre høyest mulig deltakelse fra interessentene. 

EcoScope tar i bruk nye vurderingsmetoder for fiskerier der det finnes lite data, inkludert for ikke-kommersielle arter, samt for biologisk mangfold og for bevaringsstatus for beskyttet megafauna. Dette omfatter også vurdering av statusen til alle økosystemkomponenter i de ulike europeiske havområdene. Prosjektet vil også teste ut ny teknologi for å evaluere menneskeskapt, klimatisk og miljørelatert påvirkning av økosystemer og fiskerier. 

EcoScope-bilde_fra_Jannike.jpg

EcoScope-prosjektet er internasjonalt og består av 24 partnere fra Hellas, Bulgaria, Tyskland, Canada, Israel, Filippinene, Spania, Frankrike, Belgia, Storbritannia, Portugal, Italia, Nederland, Malta, Norge, Sveits og Kypros. Partnerne omfatter universiteter og forskningsinstitusjoner, frivillige organisasjoner, teknologiselskaper og bedrifter. 

NIVA leder EcoScopes arbeid med å vurdere samfunnets forventninger og økonomiske verdier. Dette omfatter blant annet 

  • vurdering av samfunnets forventninger til og preferanser for eksisterende fiskeriforvaltning kontra økosystembasert forvaltning 

  • utvikling av fiskeriøkonomiske indikatorer ved å analysere konsum av fisk, fiskernes inntekter og statlige subsidier 

  • utvikling av et integrert rammeverk (bioøkonomisk modellering) for å vurdere effektene av framtidige endringer i det marine økosystemet, inkludert biologiske interaksjoner, habitater, klimaendringer og fiskerier 

  • evaluering av konsekvensene for forvaltning og beslutningstakere av å bruke indikatorer som knytter økonomi til økologi i økosystembasert fiskeriforvaltning