Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Surfer

Er overflatevann en oversett faktor i debatten om intensivert skogbruk som klimatiltak?

Bilde av helikopter med tønnelignende gjenstand hengende under.

Om prosjektet

Klimaendringer påvirker store deler av verden med stigende temperaturer, endringer i nedbørsmønster og ekstreme værhendelser. Med bakgrunn i de alvorlige klimautfordringene har norske myndigheter satt i verk et ambisiøst program for å benytte et mer intensivt skogbruk som et virkemiddel for å binde mer karbon fra atmosfæren. Dette inkluderer nitrogengjødsling av skog, større biomasseuttak i form av heltrehogst, som inkluderer grener og topper i tillegg til trestammene.  

Beslutningen om å intensivere skogbruket i Norge har ført til diskusjon både innenfor forsknings­miljøene og i det offentlige rom. Ett forhold som imidlertid har vært lite oppe i debatten, er hvordan lanseringen av et mer intensivert skogbruk som et klimatiltak kan påvirke sårbare vannøkosystemer. Norges elver og innsjøer leverer i dag en rekke viktige økosystemtjenester i form av rent drikkevann, rekreasjonsmuligheter og habitat for et bredt utvalg av arter.

Det tverrfaglige forskningsprosjektet SURFER («Surface waters: The overlooked factor in the forestry climate mitigation debate») tar for seg ulike effekter av en mer intensivert skogbrukspraksis på bekker, elver og innsjøer. Målet vårt er å fremskaffe kunnskap og tilby veiledningsverktøy slik at forvaltere, beslutningstakere og interessenter kan ivareta verdifulle vannøkosystemer ved planlegging av nye intensiveringstiltak innen skogbruket.

Prosjektet belyser effekter av et mer intensivt skogbruk på overflatevann på ulike nivåer:

  • Policy: Ved å undersøke om intensivert skogbruk som klimatiltak er forenelig med gjeldende norske lover og direktiver på vannområdet
  • Forsuring: Vurdering av mulige effekter av et mer intensivert skogbruk på forsuringsfølsomme vannlokaliteter
  • Biologiske effekter: Gjennomgå litteratur om effekter av et mer intensivert skogbruk på biogeokjemiske sykluser, mobilisering av miljøgifter og biologisk mangfold i ferskvann.
  • Drikkevann: Studere potensielle effekter av skoggjødsling på vannkvaliteten i en drikkevannskilde, nærmere bestemt Glitrevann i Lier kommune.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet

Mer informasjon om SURFER

Publikasjoner og rapporter

Salar Valinia, Øyvind Kaste & Richard F. Wright (2020) Intensified forestry as a climate mitigation measure alters surface water quality in low intensity managed forests, Scandinavian Journal of Forest Research, DOI: 10.1080/02827581.2020.1854339

Frode Sundnes , Marianne Karlsson, Froukje Maria Platjouw, Nicholas Clarke, Øyvind Kaste, Salar Valinia (2020) Climate mitigation and intensified forest management in Norway: To what extent are surface waters safeguarded? Environmental effects of a green bio-economy.

Benoît Demars, Jonas Persson, Nikolai Friberg (2020) Development of a holistic conceptual framework to assess the effects of intensified forestry on aquatic ecosystem services and biodiversity in Norway. NIVA note.

Martyn Futter, Nicholas Clarke, Øyvind Kaste, Salar Valinia (2019) The potential effects on water quality of intensified forest management for climate mitigation in Norway. NIVA report 7363-2019

Øyvind Kaste, Richard F. Wright, Salar Valinia (2019) Intensified forestry as a climate mitigation measure – how can it affect critical loads for S and N deposition? NIVA report 7436-2019.

Leah Jackson-Blake, François Clayer (2020) Assessment of risks to drinking water provision in Glitrevann from forest fertilization and harvesting.NIVA report 7458-2020

 

Partnere

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Referansegruppe

Toralf Terum, Landbruksdirektoratet 

Gunnar Skotte, Miljødirektoratet – arts og vannavdelingen 

Christian Svenkerud, Glommen Skog, Elverum 

Trond Rian, Fylkesmannen i Trøndelag, skog/landbruk 

Terje Olav Ryd, Lier/Drammen kommuner 

Åsa Renman, Sabima  

Media

Nitrogengjødsling og konsekvenser for vannmiljøet (2017). Press relase NIVA.  

Overvåker vannkvaliteten i marka (2017). NRK Buskerud.  

Tester ut nitrogengjødsling i Finnemarka (2017). Lierposten.