Søkeresultat

Du fikk 0 treff blant ansatte på ditt søk etter "null" se alle

Du fikk 389 treff på ditt søk etter "null"

Forsuret eller bare sur?

Kategori: Nyhetsarkiv
23.03.2021 De nordiske landene vurderer forsuring av innsjøer og vassdrag på ulike måter. I en ny rapport foreslår norske, svenske og finske forskere et helt nytt vurderingssystem.

NIVA med viktig bidrag i Fiskehelserapporten

Kategori: Nyhetsarkiv
22.03.2021 I Fiskehelserapporten for 2020 bidrar NIVA bidrar med et eget kapittel om vannkvalitet, samt i kapitlet om alger. Rapporten fra Veterinærinstituttet gir en årlig status for norsk fiskehelse basert på blant annet tall fra oppdrettere, fiskehelsetjenester og private laboratorier.

RiverWiki

19.03.2021 Det er behov for en mer systematisk innsamling og deling av eksempler og erfaringer fra gjennomførte restaureringsprosjekter i Norge. Til dette formålet er det på europeisk nivå utviklet en database kalt RiverWiki. Databasen driftes av The River Restoration Centre (RRC) i Storbritannia på vegne av the European Centre for River Restoration (ERCC), som Norge deltar i. NIVA og NINA har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, laget en norsk brukermanual for å legge inn data i basen.

Forskning for en bærekraftig taredyrkingsindustri

Kategori: Nyhetsarkiv
03.03.2021 En kraftig oppskalering av taredyrkingsindustrien står på trappene langs norskekysten. For å sikre en forutsigbar og bærekraftig industri trenger vi kunnskap om taredyrkingsanleggenes påvirkning på de marine økosystemene.

Oseanografi

09.03.2021

Styre , årsberetning og regnskap

03.03.2021 Stiftelsen NIVA ledes av et styre og en administrerende direktør. NIVAs styre består av åtte styremedlemmer.

Kaldt vintertokt i Oslofjorden med mye is

Kategori: Nyhetsarkiv
22.02.2021 Årets første tokt gikk i en vinterlig Oslofjord med lave lufttemperaturer, rolig sjø og mye is. Toktet varte i fem dager fra 8.-11. februar og ble kombinert med prøvetaking til overvåkingsprogrammene i Indre Oslofjord og i Skagerrak (ØKOKYST). Til tross for at det var mye is i indre områder, så var overflatevannet uvanlig varmt. Derfor bør folk være forsiktig med å gå på isen.

Seksjon for mikroalger

20.06.2019 Planteplankton (mikroalger) er encellede organismer med høy diversitet, og utgjør effektive bioindikatorer for overvåking av akvatiske økosystemer (for eksempel i tilknytning til eutrofiering eller klimaendringer). Mikroalger vurderes også som både verdifulle og fornybare økonomiske ressurser for produksjon av bioaktive forbindelser, til bruk i farmasi og industri. Mikroalger kan tjene som råstoff og produsenter til kosttilskudd og bioenergi, de binder CO2 og kan brukes i behandling av avløpsvann. Andre mikroalger produserer giftstoffer (algetoksiner), og overvåking av mikroalger er derfor viktig for trygg drikkevannsforsyning. Disse elementene utgjør seksjonens fokusområder.

Lavere nivåer av miljøgifter langs norskekysten – men fortsatt høye konsentrasjoner av kvikksølv i torsk i enkelte urbane områder

Kategori: Nyhetsarkiv
26.01.2021 Miljøgifter i marine miljøer går generelt ned i norske kystområder – men med noen unntak. I urbane områder er det flere steder økende langtidstrender for kvikksølv i torskefilet. I indre Oslofjord har kvikksølvnivåene i torskefilet økt de siste 35 årene, men trenden har flatet ut det siste tiåret.

Miljøtilstand, miljømål, klimaendringer, vanndirektivet, statlige overvåkingsprogrammer, lange dataserier, trender

26.01.2021 NIVA overvåker tilstand og endringer i vannmiljøet. En viktig utfordring er å skille naturlige svingninger fra menneskelig påvirkning.